Butle gazowe: zasady przechowywania i użytkowania w obiekcie

Zasady przechowywania i użytkowania butli gazowych w obiektach

Pożar, któremu towarzyszą wybuchy, rozsypywanie się metalowych części/odłamków, w magazynie, bazie do przechowywania skroplonych gazów, jest nieco gorszy niż ta sama katastrofa w miejscach przechowywania amunicji.

W związku z tym zasady przechowywania butli gazowych (zwane dalej PCGB) są bardzo rygorystyczne, co nie implikuje podwójnej interpretacji; w końcu istnieje zbyt duża szansa, że ​​pożary/wybuchy przy tankowaniu, naprawach, magazynach takich przemysłowych/domowych zbiorników/kontenerów doprowadzą do ofiar śmiertelnych.

W życiu codziennym

Zasady używania butli gazowych, a także ich produkcji i przechowywania są określone w kilku oficjalnych dokumentach:

 • «Zasady bezpieczeństwa przemysłowego dla branż niebezpiecznych, w których używany jest sprzęt pod nadmiernym ciśnieniem”, zatwierdzona zarządzeniem nr 116 z dnia 25.03. 2014 Federalna Służba Rostekhnadzor. . instalacja techniczna warunki dla butli o ciśnieniu skroplonych węglowodorów do 1,6 MPa.
 • Butle do przechowywania i transportu skroplonych/sprężonych gazów węglowodorowych (LHG) są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, a także w życiu codziennym.
 • Zgodnie z GOST 15860 25 przedsiębiorstw w Rosji produkuje spawane stalowe butle do przechowywania LPG.
 • Ich łączna liczba to około 40 milionów sztuk.
 • Główne typy o pojemności 27 litra, co stanowi do 50% całości.

Przechowywanie i użytkowanie butli gazowych

Przechowywanie i użytkowanie butli gazowych

Biorąc pod uwagę, że według GOST dopuszczalna żywotność butli z zastrzeżeniem zgodności z przepisami, badanie techniczne raz na pięć lat wynosi 40 lat, łatwo sobie wyobrazić, że w ostatnich latach ich liczba była wykorzystywana zarówno w życiu codziennym do gotowania , a na budowach, w warsztatach przedsiębiorstw przemysłowych do prowadzenia ognia , w tym spawania gazowego, prace tylko wzrosły; a także liczba pożarów, w których miały miejsce eksplozje, liczba ofiar śmiertelnych.

Główne wymagania norm PB dotyczące stosowania butli z propanem, butanem, ich mieszaniną w życiu codziennym:

 • Zabrania się przechowywania butli LPG w domach prywatnych, mieszkaniach, klatkach schodowych, piwnicach / strychach, loggiach / balkonach wielopiętrowych budynków mieszkalnych.
 • Kuchenki, agregaty gazowe do podgrzewania wody muszą mieć zasilanie LPG ze zbiorników zainstalowanych poza budynkami mieszkalnymi w przybudówkach/szafkach wykonanych z materiału niepalnego, umieszczonych przy ślepych ścianach zewnętrznych, w odległości co najmniej 5 m od wejść do domu, piwnic/cokołów. Wyjątek – 1 zbiornik do 5 litrów podłączony do pieca.
 • Szafy na zbiorniki z LPG muszą być zamknięte, wyposażone w żaluzje do ciągłej wentylacji, opatrzone napisami: „Łatwopalny. Gaz”.
 • Przy wejściach do domów prywatnych, kamienic, odcinków blokowych, pomieszczeń budynków, w których stosowane są zbiorniki z LPG umieszcza się napis / tabliczkę: „Łatwopalny. Butle z gazem.

Wspomniano również o najprostszych środkach ostrożności – zabronione jest używanie urządzeń gospodarstwa domowego w przypadku wycieku gazu o charakterystycznym zapachu; w żadnym wypadku nie sprawdzaj szczelności jakichkolwiek połączeń ścieżki gazowej od wejścia do mieszkania do urządzeń za pomocą otwartego płomienia.

W domu wyciek gazu można sprawdzić roztworem mydła, ale lepiej nie angażować się w zajęcia amatorskie; ale odciąć dopływ i, w zależności od sytuacji, wezwać przedstawicieli pogotowia gazowego lub organizacji / przedsiębiorstwa serwisowego.

READ
IZOLACJA LINII GAZOWYCH

Zasady przechowywania i użytkowania butli gazowych

Zasady przechowywania butli gazowych

W przedsiębiorstwie

Podczas eksploatacji butli gazowych na terenie, w warsztatach obiektów przemysłowych, publicznych / prywatnych instytucjach / organizacjach, przedsiębiorstwach często zawierają one pojemniki z następującymi substancjami w stanie sprężonym / skroplonym:

 • Butle z LPG, gazami palnymi, używane również w życiu codziennym.
 • Zbiorniki o pojemności od 10 do 50 litrów z gazami technicznymi – azot, hel, argon, wodór, dwutlenek węgla, acetylen, tlen.

Wymagane wyjaśnienie:

 • Nie ma różnicy między butlami LPG stosowanymi w przedsiębiorstwach, organizacjach, w życiu codziennym – to te same zbiorniki.
 • Warunki działania, ponowne badanie są takie same.
 • Wymagania dotyczące bezpiecznej eksploatacji technicznej dla nich nie różnią się; przepisy bezpieczeństwa – różne ze względu na inne warunki umieszczenia, przechowywania, obecność znacznie większej liczby czynników niebezpiecznych, które przyczyniają się do powstania wybuchu/pożaru.
 • Różnica polega na tym, że w przedsiębiorstwach, w organizacjach, istnieje zapotrzebowanie na butle o większej pojemności niż w życiu codziennym, chociaż stwierdzenie to jest dość kontrowersyjne.

Wszystko to dotyczy butli z gazami palnymi, ponieważ. zbiorniki z gazami technicznymi nie są poszukiwane w życiu codziennym, z wyjątkiem pary – acetylen + tlen podczas wykonywania prac naprawczych w systemach zaopatrzenia w wodę, w tym rurociąg wody przeciwpożarowej.

Wymagania PCGB, standardy PB na terenie, w budynkach przedsiębiorstwa/organizacji:

 • W przypadku konieczności wyposażenia stałego stanowiska pracy wyposażonego w butle gazowe, czy to stanowisko spawalnicze, czy laboratorium naukowe, indywidualna instalacja powinna zawierać nie więcej niż dwie butle (robocza + rezerwa) w odległości: co najmniej 1 m – z dowolnych urządzeń grzewczych, co najmniej 5 m – od źródeł otwartego ognia.
 • Butle LPG należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • W przypadku czasowego użytkowania butli gazowych w ciągu dnia roboczego (zmiany), zabrania się ich instalowania na drogach ewakuacyjnych, ruchu towarów, przejazdu pojazdów.

Zabronione jest również instalowanie butli z lekkimi gazami palnymi w centrach handlowych do napełniania balonów lub do innych celów; przechowywać butle z tlenem w budynkach placówek medycznych.

Przed wykonywaniem prac gorących z wykorzystaniem spawania/cięcia gazowego w tymczasowych miejscach na terenie osiedli, w budynkach/konstrukcjach o dowolnym celu, z wyjątkiem placów budowy i domów prywatnych, kierownik przedsiębiorstwa/organizacji lub osoby odpowiedzialne za stan przeciwpożarowy obiektu/budynku zostaje wydane pozwolenie na pracę dla PPR.

Szczegółowy film o przechowywaniu, transporcie i eksploatacji

Na budowie

Wykonywanie prac gorących przy użyciu sprzętu do balonów gazowych na terenie, w budynkach / konstrukcjach placu budowy jest wykonywane wyłącznie przez pracowników, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie, w tym w ramach programu PTM.

Zasady przechowywania, użytkowania zbiorników z LPG, tlenem na placu budowy nie różnią się zasadniczo od tych w przedsiębiorstwach, w życiu codziennym, ale są niuanse:

 • Butle z LPG i tlenem dostarczane są na miejsca spawania/cięcia na noszach, sankach, specjalnych wózkach wyposażonych w niezawodne klamry mocujące i pasy.
 • Podczas transportu wstrząsy, ostre wstrząsy są niedopuszczalne.
 • Zarówno transport, jak i magazynowanie butli musi odbywać się z nakręconymi kołpakami zabezpieczającymi.
 • Zabrania się wspólnego przechowywania butli z tlenem i LPG oraz pojemników z węglikiem wapnia, farbami, paliwami i smarami.
 • Podczas przechowywania/transportu pustych butli z LPG, tlenem należy przestrzegać środków bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku nieużywanych butli.
 • W przypadku stosowania przenośnych urządzeń na podczerwień z palnikami gazowymi, butle LPG należy umieszczać w odległości co najmniej 1 m od innych urządzeń grzewczych, co najmniej 5 m od licznika elektrycznego, gniazd/przełączników, urządzeń elektrycznych.
READ
Farba do rur gazowych: lepiej pomalować rurę gazową w mieszkaniu i na ulicy

Biorąc pod uwagę złożoność ukształtowania terenu budowy (chropowatość, częsty bałagan), warunki wewnątrz budowanych budynków/konstrukcji (ciasnota, obecność rusztowań, tymczasowe schody, drabiny, przejścia między piętrami/znakami), bezpieczny transport szczególne znaczenie mają butle gazowe, ich rozładunek i transport do magazynu, bezpośrednio do miejsc użytkowania; co oczywiście jest nie mniej ważne w przypadku dostaw do budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw i organizacji.

Zasady transportu

 • Transport realizowany jest specjalnie wyposażonymi pojazdami oznaczonymi znakami ostrzegawczymi.
 • Na transport butli z LPG, gazami technicznymi wydawane jest specjalne zezwolenie.
 • Każda butla z gazem oznaczona jest własnym kolorem: mieszanina krajowa propan-butan – czerwony, tlen – niebieski, acetylen – biały, dwutlenek węgla/azot – czarny z oznaczeniem pierwiastka/związku chemicznego, argon – szary, hel – brązowy.
 • Wspólny transport cystern z różnymi gazami, a także pustych/zużytych razem z pełnymi jest surowo wzbroniony.
 • Podczas transportu w samochodzie układa się je poziomo nie wyżej niż boki, nie więcej niż trzy rzędy; w kontenerze – stojącym, a dopuszcza się przewożenie razem cystern z tlenem, acetylenem.
 • Zbiorniki z propan-butanem można przewozić na stojąco bez pojemników, z uszczelką między nimi i niezawodnym ogrodzeniem.

Podczas załadunku/rozładunku butli gazowych zabrania się:

 • Aby pracować samodzielnie, muszą być co najmniej dwie ładowarki.
 • Praca w kombinezonach, rękawicach zanieczyszczonych paliwami i smarami, olejami roślinnymi.
 • Załaduj zbiorniki tlenu do karoserii samochodu z rozlanymi / plamami paliwa, a także śmieciami, ciałami obcymi.
 • Kategorycznie niedopuszczalne jest przewożenie butli z gazami na ramionach/ramionach, toczenie butli, a także przesuwanie ich, upuszczanie, uderzanie o siebie.
 • Przytrzymaj, załaduj pojemnik z zaworami odcinającymi w dół.
 • Załadunek/rozładunek zbiorników bez kołpaków ochronnych.

Wewnątrz budynków stalowe pojemniki z wszelkimi gazami należy przewozić na noszach z bezpiecznym mocowaniem lub specjalnym wózku z kołami z gumowymi oponami; jednocześnie dopuszczalny jest wspólny transport dwóch butli – z tlenem, acetylenem do spawania gazowego.

Zsumować

Zabrania się przechowywania butli z gazami palnymi w poszczególnych budynkach mieszkalnych, mieszkaniach i pomieszczeniach mieszkalnych, a także w kuchniach, drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych, podłogach piwnic, piwnicach i strychach, na balkonach i loggiach (punkt 91).

Butle gazowe do domowych urządzeń gazowych (w tym kuchenek, kotłów na gorącą wodę, gazowych podgrzewaczy wody), z wyjątkiem 1 butli o pojemności nie większej niż 5 litrów podłączonej do fabrycznej kuchenki gazowej, znajdują się na zewnątrz budynków w przedłużeniach ( szafki lub pod osłony zakrywające górną część butli i reduktor) wykonane z materiałów niepalnych przy ślepej ścianie w odległości co najmniej 5 metrów od wejść do budynku, stropów piwnic i piwnic (s. 92).

READ
Podłączanie kuchenki gazowej własnymi rękami: jak krok po kroku zainstalować kuchenkę gazową w mieszkaniu © Geostart

Przybudówki i szafki na butle gazowe muszą być zamknięte i posiadać przesłony wentylacyjne, a także znaki ostrzegawcze „Łatwopalne. Gaz” (s. 93).

Znak ostrzegawczy przeciwpożarowy z napisem „Łatwopalny. Butle z gazem” (s. 94).

Zgodnie z klauzulą ​​34 „e” dekretu rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 354 właściciele i użytkownicy lokali w budynkach mieszkalnych są zobowiązani do zezwolenia przedstawicielom wykonawcy (w tym pracownikom służb ratowniczych), przedstawicielom państwowe organy kontroli i nadzoru do zajmowanych lokali mieszkalnych w celu dokonania kontroli stanu technicznego i sanitarnego wyposażenia własnego w terminie wcześniej uzgodnionym z wykonawcą w sposób określony w paragrafie 85 niniejszego Regulaminu, ale nie więcej niż 1 raz w ciągu 3 miesięcy, aby w dowolnym momencie zweryfikować usunięcie braków w świadczeniu usług publicznych i wykonaniu niezbędnych napraw – w razie potrzeby oraz wyeliminować wypadki.

Napełnianie domowych butli gazowych: zasady napełniania, konserwacji i przechowywania butli

Dom Artykuły Butle gazowe Co należy wiedzieć o butlach domowych i ich uzupełnianiu

Co musisz wiedzieć o butlach domowych i ich napełnianiu

Tankowanie butli gazowych

Dzień dobry drodzy odwiedzający naszą stronę. Wielu mieszkańców naszego kraju zna sytuację, w której, aby ogrzać swoją witrynę, muszą uciekać się do samodzielnej instalacji sprzętu gazowego.

W tym artykule dowiesz się o głównych niuansach używania butli gazowych w życiu codziennym i przyda się tym, którzy jeszcze nie spotkali się z ich zakupem. Dowiemy się również, czy warto kupować nowy pojemnik i na co należy zwrócić uwagę przy zakupie używanej butli.

W artykule dowiesz się między innymi o tym, co najważniejsze – jak tankowane są butle z propanem. Nie traćmy czasu i zacznijmy studiować ten problem.

Rodzaje i cechy butli do przechowywania gazu

Konwencjonalna butla gazowa to wytrzymały stalowy pojemnik. Istnieje kilka typowych objętości: 5, 15, 25 i 50 litrów. Istnieją również butle wykonane z materiałów polimerowych, ich objętości różnią się od zwykłych stalowych i często objętość kompozytowej butli z propanem wynosi 14 lub 33 litry. Oczywiście istnieją różnice między pojemnikami żelaznymi i kompozytowymi.

Butle gazowe kompozytowe lub stalowe

 1. Butle stalowe produkowane są wyłącznie w fabryce. Oprócz zastosowania trwałego materiału, przy tworzeniu zwraca się dużą uwagę na niezawodność szwów spawalniczych.Im lepiej są wykonane, tym dłużej wytrzyma butla domowa. Kupując model stalowy, należy dokładnie zbadać punkty spawania i zwrócić uwagę na to, czy szwy są przetwarzane. Główną zaletą modeli żelaznych jest trwałość, ale przed zakupem należy przygotować miejsce do zainstalowania pojemnika. Jeśli w pomieszczeniu panuje odpowiednio wysoka wilgotność, pojemnik może z czasem rdzewieć i odkształcać się.
 2. Droższą i nowoczesną opcją jest pojemnik polimerowy. Ma sporo pozytywnych aspektów, ale od razu chcę podkreślić ich główną wadę: cena polimeru jest 2-3 razy wyższa niż podobnego pojemnika stalowego, do produkcji wykorzystywane jest włókno szklane, które jest trwałe i lekkie. To wyraźny plus, bo w takich pojemnikach łatwiej i bezpieczniej jest przewozić LPG. Ponadto modele wysokiej jakości są wyposażone w dodatkową ochronę ciała, dzięki czemu w przypadku upadku z paszportem dopuszczalnej wysokości lub niewielkiego uderzenia korpus kontenera nie ulegnie deformacji. Taka butla z propanem może znajdować się w pobliżu ognia, ponieważ zwykle zapewnia się odporność na wysokie temperatury.
READ
Na którym piętrze są zgazowane domy: normy prawne i zasady zgazowania wieżowców © Geostart

Kolor butli gazowej jest rodzajem markera pokazującego, do jakich materiałów jest przeznaczona. Dostępne są butle malowane w następujących kolorach:

 • biały z żółtymi napisami dla acetylenu;
 • zbiorniki na propan są pomalowane na czerwono.
 • tlen medyczny i konwencjonalny są przechowywane w niebieskich butlach;
 • wodór powinien być ciemnozielony;
 • podtlenek azotu należy przechowywać wyłącznie w szarych pojemnikach z czarnymi elementami.

Dla wielu osób ważna jest waga zbiornika z propanem. Puste modele stalowe, w zależności od objętości, ważą od 4 do 22 kg. Tak więc największa dostępna na rynku butla domowa ma pojemność 50 litrów i po napełnieniu waży 44 kg. Dlatego warto wcześniej zadbać o możliwość transportu kontenera na swoją stronę.

Cylindry

Istnieją pewne zasady dotyczące tankowania butli. Aby obliczyć, ile gazu można napełnić, należy podzielić jego objętość paszportu przez 1,43.

Na przykład masz do dyspozycji standardowy żelazny cylinder o pojemności 27 litrów. Można w nim bezpiecznie przechowywać i przewozić nie więcej niż 19 litrów propanu. Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, zawór bezpieczeństwa pojemnika może ulec awarii, powodując wybuch.

Zakup butli i niezbędnych akcesoriów

Zbiorniki magazynowe na propan mają prawie nieograniczoną żywotność. Głównym warunkiem jest przestrzeganie wszystkich norm operacyjnych, warunków przechowywania i transportu. Możesz trochę zaoszczędzić i kupić używany zbiornik na propan, ale do zakupu musisz podejść z najwyższą ostrożnością.

Najpierw musisz dokonać oględzin obudowy. Możesz spokojnie odrzucić ofertę, jeśli widoczne są na niej ślady złej jakości spawania i poważne wgniecenia. Wygląd może wiele powiedzieć o warunkach, w jakich się znajdował. Podejrzenie mogą budzić zarówno ślady świeżej farby, jak i na odwrót, zbyt stara spękana powłoka.

Nie należy ryzykować zakupu używanego pojemnika, jeśli istnieje choćby najmniejsze podejrzenie rdzy. Wskazuje to, że pojemnik był przechowywany niewłaściwie, w warunkach dużej wilgotności. Nawet niewielka plamka rdzy prędzej czy później wzrośnie, co nieuchronnie doprowadzi do wycieku gazu, aw najgorszym przypadku do wybuchu.

Zawór wlotowy i zawór powinny być w porządku. Jeśli są uszkodzone lub widoczne są ślady naprawy, to w przyszłości będą wymagały wymiany, a tym samym dodatkowych kosztów.

Opisane powyżej punkty należy również wziąć pod uwagę przy zakupie nowej butli, ponieważ nikt nie może zagwarantować, że podczas przechowywania w magazynie zachowano prawidłowe warunki.

READ
Urządzenie kuchenki gazowej: schemat i struktura elementów. Jak jest ustawiony palnik? Zasada działania piekarnika

Oprócz butli do użytku domowego wymagane będą następujące elementy:

 • zestaw adapterów do podłączenia do pieca, palnika lub systemu grzewczego;
 • reduktor butli z propanem;
 • specjalny wąż gazowy z osprzętem;
 • narzędzia do izolacji połączeń.

wyposażenie butli

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas instalacji, konieczne jest użycie kluczy i innych narzędzi pokrytych mosiądzem lub miedzią. Takie narzędzia nie tworzą iskry w kontakcie z metalem.

Cechy napełniania balonu?

Zorientowaliśmy się więc, jakie są rodzaje butli gazowych, znaleźliśmy odpowiedni model i kompletny zestaw niezbędnych akcesoriów. Czas porozmawiać o tym, jak i gdzie tankowane są butle z propanem do użytku domowego.

Przed napełnieniem butli niezwykle ważne jest, aby upewnić się, że:

 • na karoserii nie ma uszkodzeń – rdza, wgniecenia, naruszenia szwów spawalniczych, pękająca farba;
 • zawór i zawór są wizualnie w idealnym porządku;
 • w pustym pojemniku nie ma ciśnienia resztkowego.

Jeśli z kontenerem wszystko jest w porządku, zaczynamy szukać miejsca, w którym można napełnić butlę gazową zgodnie ze wszystkimi normami. W naszym kraju istnieją specjalistyczne stacje benzynowe wyposażone w niezbędny sprzęt i wykwalifikowani pracownicy. Z kolei na takich stacjach funkcjonują trzy mechanizmy tankowania:

 • pompowanie – gaz jest pompowany do butli za pomocą specjalnych pomp;
 • pompowanie i odparowywanie – podczas pompowania gazu specjalne elementy grzejne utrzymują określoną temperaturę, w wyniku czego wzrasta ciśnienie w układzie;
 • pompa-kompresor – zastosowano kompresor zwiększający wydajność pompy, co z kolei wpływa na szybkość napełniania zbiornika.

Na takich stacjach paliw jest maksymalnie przestrzegane bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Butle do napełniania AGZS

Na niektórych samochodowych stacjach benzynowych można również napełnić zbiornik propanem. Przed skontaktowaniem się z pracownikami stacji benzynowej z prośbą o napełnienie domowej butli, należy upewnić się, że dostępny jest specjalny sprzęt.

Specyfika tankowania samochodów i domowych butli gazowych jest nieco inna. Niestety stacje benzynowe często to zaniedbują. Napełnianie domowego pojemnika na stacji benzynowej, która nie jest odpowiednio wyposażona, ma szereg negatywnych aspektów:

 • tankowcy często ignorują datę ważności i certyfikację butli domowych;
 • nie ma wag do kontroli wagi.

Ostatni punkt wart jest bliższego przyjrzenia się. Jak wspomniano wcześniej, pojemnik domowy należy napełnić propanem, biorąc pod uwagę współczynnik 1,43 – jest to 85% objętości pustych pojemników. Samochody mają specjalne bezpieczniki, które nie pozwalają na zatankowanie większej ilości gazu niż oczekiwano. Zwykłe pojemniki domowe nie są wyposażone w takie czujniki, dlatego podczas tankowania konieczne jest kontrolowanie ich masy. Wypełnienie powyżej 85% stwarza wysokie ryzyko wybuchu, szczególnie w przypadku narażenia na temperatury.

Jeśli zdecydowałeś, którą butlę domową chcesz kupić, skontaktuj się z naszą firmą. Tutaj możesz uzyskać dodatkowe porady, a także zatankować, zamówić i kupić wszystko, czego potrzebujesz do zainstalowania sprzętu gazowego.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: