Czy konieczne jest instalowanie zaworów podczas podłączania do gazociągu? Internetowa encyklopedia napraw

Czy konieczne jest instalowanie zaworów podczas podłączania do gazociągu?

Wymagania dotyczące wewnętrznego gazociągu w prywatnym domu w 2020 r.

Wyróżnij najważniejsze wymagania (punktami), których należy przestrzegać podczas układania gazociągu w prywatnym domu.

Zgodnie z SP62.13330.2011:

s. 5.1.6* Wejście gazociągów do budynków należy zapewnić bezpośrednio do pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenia wykorzystujące gaz lub do pomieszczenia przyległego, połączonego otwartym otworem.

Dozwolone jest wprowadzenie gazociągów do kuchni mieszkań przez loggie i balkony, pod warunkiem, że na gazociągach nie ma odłączalnych połączeń i zapewniony jest dostęp do ich kontroli.

Zabrania się wprowadzania gazociągów na teren piwnic i kondygnacji podpiwniczonych budynków, z wyjątkiem wejść gazociągów do domów jednorodzinnych i blokowych oraz budynków przemysłowych, w których wejście wynika z technologii produkcji.

klauzula 7.1 Umieszczenie urządzeń wykorzystujących gaz (do zaopatrzenia w ciepło, do gotowania i do celów laboratoryjnych) w pomieszczeniach budynków do różnych celów, a wymagania dotyczące tych pomieszczeń są określone przez SP 60.13330 oraz kodeksy postępowania dotyczące projektowania i budowy odpowiednich budynków, z uwzględnieniem wymagań norm, a także dokumentacji producentów, określającej zakres i warunki jej stosowania.

Zabrania się umieszczania urządzeń wykorzystujących gaz w pomieszczeniach piwnic i piwnic budynków, jeżeli możliwość takiego umieszczenia nie jest uregulowana odpowiednimi dokumentami z zakresu regulacji technicznej i normalizacji.

Dozwolone jest umieszczanie urządzeń wykorzystujących gaz na gaz ziemny w piwnicach i piwnicach domów jednomieszkaniowych i zamkniętych.

p.7.2 * Wyposażanie pomieszczeń zgazowanych w systemy monitorowania zawartości gazu (metanu, LPG i tlenku węgla) oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z automatycznym odcięciem dopływu gazu i wyprowadzeniem sygnałów do sterowni lub pomieszczenia ze stałą obecnością personelu określają dokumenty określone w 7.1, [FZ -384], [FZ-123] oraz kodeksy postępowania dla systemów przeciwpożarowych.

Pomieszczenia (z wyjątkiem pomieszczeń budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych i domów jednorodzinnych), w których zainstalowane są urządzenia kontrolujące ciśnienie i gazomierze oraz znajdują się przyłącza rozłączne, są pomieszczeniami o ograniczonym dostępie i muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych .

Punkt 7.3 Zaleca się wykonanie wewnętrznych rurociągów gazu ziemnego i LPG z rur metalowych (stalowych i miedzianych), a dla gazociągów ziemnych – z wielowarstwowych rur polimerowych, w tym m.in. z jednej warstwy metalowej (polimer metalu). W przypadku wewnętrznych gazociągów niskociśnieniowych dopuszcza się stosowanie rur miedzianych do sieci poboru gazu budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz rur wielowarstwowych metalowo-polimerowych do sieci poboru gazu domów jednomieszkaniowych.

READ
Zawór zwrotny do studni: co to jest, kiedy jest potrzebny, a kiedy nie można go zainstalować, rodzaje i konstrukcje, gdzie zainstalować, czy można go zainstalować na górze, instrukcje instalacji i wymiany

Dozwolone jest podłączanie domowych urządzeń gazowych, oprzyrządowania, butli LPG, urządzeń spalających gaz, przenośnych i mobilnych urządzeń gazowych do gazociągów za pomocą węży gazowych odpornych na transportowany gaz o danym ciśnieniu i temperaturze, pod warunkiem, że ich przydatność do stosowania w budownictwie potwierdza się zgodnie z [10].

pp.7.4 Połączenia rurowe muszą być jednoczęściowe.

Połączenia rozłączne powinny być zapewnione w miejscach przyłączenia urządzeń i urządzeń technicznych wykorzystujących gaz, a także na rurociągach gazociągów urządzeń wykorzystujących gaz, jeżeli przewiduje to dokumentacja producentów.

Punkt 7.5 Zaleca się układanie gazociągów w sposób otwarty lub ukryty w wykopie.

W obiektach przemysłowych dopuszcza się niewidoczne układanie gazociągów w posadzce konstrukcji monolitycznej, a następnie uszczelnianie rur zaprawą cementową lub w kanałach podłogowych pokrytych piaskiem i pokrytych płytami.

Przy ukrytym układaniu rur stalowych i miedzianych konieczne jest zapewnienie wentylacji kanału i dostępu do gazociągu podczas pracy.

Ukryte układanie gazociągów z wielowarstwowych rur metalowo-polimerowych można przeprowadzić z późniejszym tynkowaniem ścian. Zaleca się układanie rur w kanale w sposób monolityczny lub swobodny (z zastrzeżeniem podjęcia działań w celu uszczelnienia kanału).

Na skrzyżowaniu konstrukcji budowlanych budynków zaleca się układanie gazociągów w przypadkach.

Niedopuszczalne jest niewidoczne układanie węży gazowych i gazociągów LPG.

klauzula 7.6 Tranzytowe układanie gazociągów, w tym przez lokale mieszkalne, pomieszczenia do celów publicznych, administracyjnych i domowych, przez pomieszczenia przemysłowe budynków wszystkich celów, w tym budynków rolniczych, powinno być otwarte, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ciśnienia gazu zgodnie z z tabelą 2, w przypadku braku połączeń rozłącznych na gazociągu i zapewnienia dostępu do jego kontroli.

Otwarte układanie rurociągów gazowych przez łazienkę (lub prysznic), toaletę (lub połączoną łazienkę) w mieszkaniach budynków mieszkalnych powinno być wykonane z miedzianych i wielowarstwowych rur metalowo-polimerowych.

Zabrania się instalowania w tych pomieszczeniach urządzeń wykorzystujących gaz.

p.7.7 W przypadku gazociągów budynków przemysłowych i rolniczych, kotłowni (z wyjątkiem generatorów ciepła), budynków publicznych i domowych do celów przemysłowych, należy zapewnić rurociągi czyszczące.

Punkt 7.8 Zabrania się układania gazociągów wewnętrznych gazu ziemnego i LPG w pomieszczeniach należących do kategorii A pod względem zagrożenia wybuchem i pożarem (z wyjątkiem budynków przemysłowych STS, GNP i PRG) i B, w strefach zagrożonych wybuchem wszystkie lokale, piwnice i kondygnacje budynków (z wyjątkiem gazociągów gaz ziemny w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i bliźniaczych), na terenie podstacji i rozdzielni, poprzez komory wentylacyjne, szyby i kanały, szyby wind i klatki schodowe , śmietniki, kominy, pomieszczenia i miejsca, w których substancje agresywne i gorące produkty mogą wpływać na spalanie w gazociągu lub kontakt gazociągu z rozgrzanym lub roztopionym metalem.

READ
Pompa w studni do zaopatrzenia w wodę w domu: rodzaje, wskazówki dotyczące wyboru i instalacji

Przebudowa okablowania gazowego i przegrupowanie urządzeń gazowych

Pracujemy na terenie miasta Moskwy. Nasza firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem. Tylko jeśli praca jest wykonywana przez profesjonalistów, możesz być pewien jakości wyniku.

Instrukcja

  1. Klient wysyła aplikację za pośrednictwem () lub usługi One Window.
  2. pracownik kontaktuje się z klientem, wyjaśnia szczegóły wniosku, ustala zakres proponowanych prac, doradza w sprawie kosztów i trybu wykonania pracy.
  3. Klient dostarcza kserokopię paszportu, dokumenty tytułowe do mieszkania oraz zgodę wszystkich właścicieli. Termin i godzina pracy uzgadniana jest z klientem.
  4. W dniu pracy podpisywana jest umowa z klientem. Płatność dokonywana jest na miejscu za pomocą kas fiskalnych (ścisłe formularze sprawozdawcze). Zespół wykonuje pracę. Klient otrzymuje certyfikat ukończenia.

Zawarcie umowy na przebudowę instalacji gazowej

Przeprowadzanie prac związanych z przebudową instalacji gazowej

Przeprowadzanie prac związanych z przebudową instalacji gazowej

Dlaczego lepiej skontaktować się z MOSGAZ?

jest wyspecjalizowaną organizacją w Moskwie, która zgodnie z ustalonymi zasadami i wymogami obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej pomoże w przeprowadzeniu prac związanych z przebudową okablowania gazowego i przegrupowaniem urządzeń gazowych w Twoim mieszkaniu

uzyskanie pełnego pakietu dokumentów niezbędnych do legitymizacji przebudowy w MZhI, wprowadzenia zmian do WIT, złożenia dokumentów na żądanie do banku lub przeliczenia MFC, a także innych organizacji

możliwość wykonania usługi „pod klucz” z możliwością nabycia sprzętu gazowego i jego późniejszego podłączenia przez specjalistów Spółki,

Zmiana okablowania gazowego

Rozwiązania standardowe

Ceny za pracę standardową

Ceny za standardowe prace przy instalacji (przeróbce) własnego i własnego sprzętu gazowego

Ceny za wszystkie prace są podane bez kosztów kranów.
Prace nad instalacją (przeróbką) gazociągu wewnątrzdomowego i wewnątrzmieszkaniowego, który nie jest zgodny z zatwierdzonymi standardowymi schematami, są przeprowadzane w wyniku wizyty specjalisty ze szkicem i określeniem kosztów pracy w cenach ( terytorialne szacunkowe standardy dla Moskwy).
Podłączenie urządzeń gazowych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych (wkład dielektryczny i elastyczne orurowanie) są dodatkowo płatne!

Gazociąg wewnętrzny przebiega przez lokale niemieszkalne otwarcie wzdłuż ścian, w odległości promienia gazociągu od ściany.

Gazociąg nie może krzyżować się z otworami okiennymi i drzwiowymi, otworami kanałów wentylacyjnych i kominów.

Przewody gazowe, kurki odcinające i rury elastyczne nie mogą znajdować się nad ani pod zlewem. Odległość od gazociągu do części bocznych (lewa lub prawa krawędź) zlewu musi wynosić co najmniej 0,3 m.

Na skrzyżowaniach przewodu elektrycznego lub kabla z gazociągiem odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 0,1 m, przy układaniu równoległym – co najmniej 0,4 m.

READ
Poszukaj przyczyny słabej cyrkulacji chłodziwa w dwururowym systemie grzewczym

Urządzenia odcinające (zawory odcinające) muszą znajdować się w łatwo dostępnym miejscu i być zainstalowane na wysokości ok. 0,8 m od poziomu podłogi oraz w odległości co najmniej 0,2 m od boku urządzenia gazowego (piec, wariant natynkowy, piec, kolumna gazowa) – w wykonaniu dolnym; lub 1,5-1,6 m od podłogi – w wersji górnej.

Odległość od gazociągu do rurociągów o innym przeznaczeniu powinna być uzależniona od warunku zapewnienia możliwości montażu, przeglądu, naprawy gazociągu i zainstalowanej na nim armatury.

Przed każdym urządzeniem gazowym konieczne jest zainstalowanie własnego urządzenia rozłączającego. Urządzenia odcinające (zawory odcinające) muszą znajdować się w łatwo dostępnym miejscu i być zainstalowane na wysokości ok. 0,8 m od poziomu podłogi oraz w odległości co najmniej 0,2 m od boku urządzenia gazowego (piec, wariant natynkowy, piec, kolumna gazowa) – w wykonaniu dolnym; lub 1,5-1,6 m od podłogi – w wersji górnej.

Połączenie rur powinno być przewidziane do spawania. Połączenia gwintowane są dozwolone tylko w miejscach, w których zainstalowane są zawory odcinające (kurki), urządzenia gazowe.

Chcę wyłączyć gaz w mieszkaniu i przełączyć na prąd i/lub połączyć kuchnię z salonem. Czy wystarczy po prostu wyłączyć kuchenkę gazową?

Odcinki gazociągu wyłączane podczas demontażu urządzeń gazowych są odcinane, odgazowywane i szczelnie spawane.

Zgodnie z częścią 1 art. 13 ustawy federalnej nr 261 „O oszczędzaniu energii i poprawie efektywności energetycznej oraz o zmianie niektórych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej” właściciele korzystający z urządzeń gazowych do ogrzewania mieszkań i uzdatniania wody (godzinowe zużycie ponad 2 m³) muszą zainstalować urządzenie przed 1 stycznia 2019 r. pomiar gazu. Nie ma potrzeby używania liczników dla tych, którzy mają zainstalowaną tylko kuchenkę gazową w swoich mieszkaniach.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: