Gazociągi naziemne i podziemne: cechy urządzenia i układanie © Geostart

Gazociągi naziemne i podziemne: cechy urządzenia i układanie

Paliwo dostarczane jest konsumentowi poprzez układ systemu dystrybucji gazu – kompleks połączonych ze sobą obiektów i komunikacji. Częścią systemu są gazociągi naziemne i podziemne, którymi paliwo dostarczane jest do punktów poboru – do budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw.

Wybór miejsca układania rur zależy od szeregu kryteriów, które są analizowane na etapie projektowania. Gaz można dostarczać do domów prywatnych na różne sposoby: układając rury w ziemi lub nad ziemią. Rozważ zarówno metody, jak i wybrane przez nich cechy.

Ogólne zasady dotyczące orurowania

Gazociągi to rurociągi wykonane z rur, elementów wsporczych i ochronnych oraz wyposażenia dodatkowego. Służą do transportu „niebieskiego paliwa” ze źródła lub GDS do miejsca zużycia.

W miejscu instalacji komunikacja gazowa jest podzielona na dwie duże kategorie:

 • podniesiony – wychodzenie nad ziemię na pewną odległość, montowane na specjalnych podporach, umieszczonych w obudowach i skrzyniach;
 • pod ziemią – umieszczane w ziemi, w specjalnie wykopanych rowach.

W nowoczesnym budownictwie stosuje się obie metody układania rur.

Miejsca instalacji gazociągów zaliczane są do stref szczególnie niebezpiecznych, dlatego na całej długości gazociągu instalowane są specjalne znaki lub ograniczniki

Etykiety do oznaczenia są pomalowane na różne kolory. Mogą być białe z niebieskim lub czerwonym brzegiem, tylko niebieskie, ale kolor „markowy” każdego sprzętu gazowego jest żółty.

Co decyduje o wyborze komunikacji?

Za projekt nowego gazociągu odpowiada specjalna komisja.

Przy wyborze metody układania brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • zaludnienie terytorium, na którym planowane jest rozciągnięcie gazociągu;
 • obecność na terenie już rozbudowanej komunikacji podziemnej;
 • rodzaj gruntu, rodzaj i stan powłok;
 • charakterystyka konsumenta – przemysłowa lub domowa;
 • możliwości różnego rodzaju zasobów – naturalnych, technicznych, materialnych, ludzkich.

Preferowane jest układanie podziemne, co zmniejsza ryzyko przypadkowego uszkodzenia rur i zapewnia stabilny reżim temperaturowy. To właśnie ten typ jest częściej praktykowany w przypadku konieczności doprowadzenia gazu do osiedli mieszkaniowych lub budynków jednorodzinnych.

W przedsiębiorstwach przemysłowych autostrady są prowadzone nad ziemią – na specjalnie zainstalowanych podporach, wzdłuż ścian. Otwarte układanie obserwuje się również wewnątrz budynków.

W rzadkich przypadkach można maskować rury gazowe pod betonową posadzką – w laboratoriach, miejscach publicznej gastronomii lub usługach publicznych. Ze względów bezpieczeństwa gazociąg umieszczany jest w izolacji antykorozyjnej, wylewany zaprawą cementową i umieszczany w niezawodnych skrzynkach na punktach wylotowych zapewniających stabilność.

Cechy urządzenia gazociągów

Gdy przeznaczenie gazociągu jest jasne, łatwiej jest wybrać sposób jego budowy czy materiał instalacyjny. Na przykład, jeśli chcesz połączyć wolnostojący domek z autostradą, najpierw analizują teren, pobierają próbki gleby, obliczają odległość i najkrótszą ścieżkę oraz szukają sposobów na zaoszczędzenie zasobów.

Rozważmy bardziej szczegółowo techniczne i prawne aspekty budowy tego typu gazociągów – podziemnych i naziemnych.

Wariant #1 – gazociąg podziemny

Podczas układania podziemnych mediów ważne jest, aby z góry obliczyć wszystkie niuanse: długość magistrali, głębokość wykopu, rodzaj materiału rury.

READ
Czym jest plan sytuacyjny działki pod zgazowanie i jak go zdobyć

Zgodnie z zasadami instalacji głębokość podziemnego gazociągu wynosi 0,8 m – uwzględnia się nie dno wykopu, ale odległość do górnego punktu rury lub obudowy

Jeśli terytorium jest opustoszałe, bez dróg i budynków, dopuszcza się głębokość zmniejszoną do 0,6 m

Wręcz przeciwnie, rowy będą musiały zostać pogłębione, jeśli na stronie zostaną zidentyfikowane następujące czynniki:

 • trudne warunki glebowo-klimatyczne;
 • zwiększone obciążenia dynamiczne;
 • Wody gruntowe.

Obciążenia dynamiczne są typowe dla miast i obszarów przemysłowych – są to gwałtowne wahania temperatury, obecność autostrad, torów tramwajowych i kolejowych.

Jeśli droga przebiega przez teren domku letniskowego, wykop dla przebiegającego pod nią gazociągu jest głębszy. W niektórych przypadkach używany jest inny rodzaj autostrady – nadziemna

Jeżeli podziemne gazociągi przecinają się z inną komunikacją, należy zachować między nimi pewne odległości:

 • 0,1 m lub więcej – do kanalizacji deszczowej lub drenażowej;
 • 0,2 m lub więcej w pionie – do rur kanalizacyjnych, kanalizacyjnych lub cieplnych;
 • 0,5 m lub więcej – do kabla telefonicznego, sieciowego lub elektrycznego.

Ostatnią odległość można skrócić, jeśli obie linie – gazowa i elektryczna – są zamknięte w osłonach ochronnych.

Niezawodne obudowy dla zwiększonej ochrony są również stosowane, gdy podziemne linie gazowe przecinają tory kolejowe lub autostrady. Jednocześnie końce pudełek są zapieczętowane – zapakowane wstępnie smołowanym pasmem lnianym, a następnie zatkane bitumem.

Niedaleko miejsca przejścia, w odległości nie większej niż 1 km, wykopane są płytkie studnie i montuje się w nich zawory odcinające. Gazociągi pierścieniowe wymagają dwóch urządzeń rozłączających, a gazociągi ślepe tylko jednego, zlokalizowanego po stronie zasilania paliwem.

Podziemne (podwodne) układanie rur jest również możliwe w trudniejszych warunkach, przy przekraczaniu barier wodnych – kanałów, rzek, strumieni. Wybierz proste odcinki o stabilnym, stabilnym kanale, spokojnym nurcie, mocnych łagodnych brzegach, które nie są wypłukiwane przez wodę. Wzmocniona izolacja rur

Aby zaoszczędzić zasoby i zwiększyć szybkość pracy, dozwolone jest układanie 2 lub więcej gazociągów w jednym wykopie. Umieszczone są na tym samym poziomie lub w schodkach, dzięki czemu zachowana jest możliwość szybkiego dostępu i naprawy. Odległość między rurami o średnicy do 30 cm wynosi nie mniej niż 0,4 m.

W niektórych przypadkach należy zaobserwować nachylenie, na przykład, jeśli do budynku wprowadzany jest surowy gaz. Przy układaniu rur w przemarzniętym gruncie montuje się kolektory kondensatu, a następnie skarpę należy prowadzić w ich kierunku.

Aby nie było ugięcia rurociągu, prowokowania wygięć rur i deformacji połączeń, zapobiega się osiadaniu gleby w wykopie. Aby to zrobić, na dnie kładzie się szczelnie zasypkę z twardej skały, a następnie warstwę piasku.

Kopanie rowów to nie jedyny sposób na ułożenie podziemnego gazociągu. Istnieje również metoda układania bezwykopowego – wiercenie poziome.

Zmniejsza koszty instalacji o 25-30% i ma następujące zalety:

 • znacznie skraca czas;
 • utrzymuje ustaloną komunikację i nawierzchnie dróg;
 • chroni środowisko, w tym nasadzenia.

Krótko o procesie wiercenia: tworzą studnię pilotową, rozbudowują ją do zadanych parametrów, betonują ściany, rozciągają rury polimerowe do gazociągu.

READ
10 najlepszych przenośnych grzejników namiotowych - ranking 2022

Ale w każdym razie podziemne rurociągi są droższe niż naziemne i wymagają zwiększonych kosztów zasobów w przypadku naprawy. Na drogach podziemnych trudniej jest znaleźć odcinek awaryjny, dlatego na instalację i ochronę rur nakłada się zwiększone wymagania.

Zasady dotyczące eksploatacji gazociągów można znaleźć w „Zasadach eksploatacji technicznej i wymaganiach bezpieczeństwa pracy w przemyśle gazowniczym Federacji Rosyjskiej”.

Opcja nr 2 – Gazociąg naziemny

Gazociągi naziemne instaluje się tam, gdzie nie ma warunków do układania pod ziemią lub jest to uznane za niewłaściwe. Projektując i budując sieci przemysłowe, opierają się na wymaganiach SNiP 2.09.03-85 i SNiP II-89-80.

Do montażu rur stosuje się podpory, kolumny, stojaki i półki wykonane z materiałów niepalnych. Montaż można wykonać na ścianach budynków, ale nie na wszystkich. Na przykład w przypadku obiektów przemysłowych kategorii C, D, D można układać gazociągi o wartości nie większej niż 0,6 MPa, a w przypadku placówek dziecięcych, szkół i szpitali nie można stosować rurociągów o dowolnym ciśnieniu.

Metalowe wsporniki, na których znajdują się rury, należy w jak największym stopniu chronić przed korozją, uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi – zmianami wilgoci i temperatury.

Na ścianach budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej prowadzone są tylko wyniesione gazociągi niskociśnieniowe – nie więcej niż 0,3 MPa. Nie można również układać gazociągów, jeśli ściany budynków kategorii A, B są osłonięte metalowymi panelami lub polimerową izolacją termiczną.

Gazociągi wysokiego ciśnienia układane są wzdłuż ścian budynków przemysłowych kategorii C, D, D zagrożenia pożarowego. Rury montuje się nad otworami okiennymi i drzwiowymi, jeśli budynek jest piętrowy – nad oknami górnej kondygnacji.

Rozłączne połączenia nie mogą być umieszczane pod balkonami i oknami budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej – w przypadku konieczności połączenia dwóch rur stosuje się spawanie

Wymagania dotyczące wysokości układania gazociągów naziemnych określono w SNiP II-89-80 . Odległość od powierzchni gruntu do dolnej powierzchni rury lub obudowy ochronnej wynosi 0,35 m w przypadku montażu konstrukcji na niskich podporach. W przypadku grup rur o szerokości większej niż 1,5 m wysokość wzrasta do 0,5 m.

Jeśli rury są umieszczone na wysokich podporach, normy są następujące:

 • w strefach pieszych – 2,2 m;
 • na skrzyżowaniu z autostradami – 5 m;
 • na skrzyżowaniu z torami tramwajowymi – 7,1 m;
 • na skrzyżowaniach z przewodami trolejbusowymi – 7,3 m.

Wysokość na skrzyżowaniu wewnętrznych torów kolejowych reguluje GOST 9238.

Do produkcji rur naziemnych stosuje się specjalne gatunki stali, grubość ścianki wynosi co najmniej 2 mm. Materiał rur polietylenowych nie jest stosowany do gazociągów naziemnych.

Podczas instalowania komunikacji połączonej w punktach wyjścia z autostrad podziemnych instalowane są twarde walizki – z wyjątkiem obszarów, w których wykluczone jest prawdopodobieństwo uszkodzenia

W przypadku rurociągów dostarczających gaz suchy przewidziany jest spadek w kierunku kolektorów kondensatu co najmniej 3%.

Odległość do napowietrznych linii energetycznych, a także układanie połączeń z przewodami elektrycznymi jest regulowana przez PUE.

Wybór odległości między stałymi podporami podlega wymaganiom SNiP 2.04.12-86. Jeśli średnica rury wynosi do 30 cm, maksymalna odległość wynosi 100 m. Wraz ze wzrostem średnicy zwiększa się również odległość – oblicza się ją według wzoru.

READ
10 najlepszych kompaktowych grzejników gazowych: ocena modeli i zalecenia dotyczące wyboru

Jak szybko wykopać rów:

Więcej o układaniu rur wykopowych:

Aby zapewnić nieprzerwane dostawy gazu do konsumenta, ważne jest, aby wybrać właściwy sposób instalacji gazociągu i wykonać prace zgodnie z wymogami regulacyjnymi. W przypadku prywatnego gospodarstwa domowego preferowana jest metoda układania rur pod ziemią, która gwarantuje maksymalną ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem i ingerencją innych osób.

Cechy układania gazociągu

Układanie gazociągu to złożony technicznie i odpowiedzialny proces, który musi być wykonywany przez przeszkolonych wykwalifikowanych specjalistów i tylko zgodnie ze ściśle ustalonymi zasadami.

Odmiany gazociągów

Komunikacja gazociągów jest klasyfikowana w zależności od ciśnienia i lokalizacji.

W zależności od poziomu ciśnienia może być:

Ciśnienie gazu w rurze

 • niskie ciśnienie (do 5 kPa);
 • średnie ciśnienie (do 0,3 MPa);
 • wysokie ciśnienie (do 1,2 MPa).

Komunikacja gazociągów ze wskaźnikiem średniego i wysokiego ciśnienia jest przeznaczona do dostarczania gazu do przemysłowych przedsiębiorstw produkcyjnych i stacji dystrybucji gazu, dlatego zaleca się ich budowanie jako zasobu do produkcji na dużą skalę.

Gazociąg niskiego ciśnienia służy do bezpośredniego dostarczania gazu do mieszkań, dlatego konieczne jest jego wybudowanie pod osiedla, obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej.

Według lokalizacji mogą być następującego typu:

 • pod ziemią;
 • grunt;
 • na wolnym powietrzu;
 • wewnętrzny.

Gazociąg podziemny Gazociąg lądowy Gazociąg zewnętrzny Gazociąg wewnętrzny

Instalacja każdego typu ma swoje własne cechy i niuanse. Wybór metody układania gazociągu zależy od wielu wskaźników, na przykład charakterystycznych właściwości gleby, warunków klimatycznych.

Komunikacja gazociągów jest podzielona na:

  ;
 • gazociągi sieci dystrybucyjnych.

Główne gazociągi. Zaprojektowany do dostarczania gazu na duże odległości. W pewnych odległościach należy zainstalować tłoczni gazu, które są zaprojektowane do utrzymywania ciśnienia.

Klasyfikacja głównych gazociągów

Gazociągi sieci dystrybucyjnych przeznaczony do dostarczania gazu ze stacji dystrybucji gazu do odbiorców.

Schemat okablowania sieci gazowej

Główne elementy gazociągu

Paliwo błękitne dostarczane jest gazociągami przez specjalne stacje dystrybucyjne, gdzie zawory automatycznych regulatorów muszą obniżać ciśnienie i zapewniać jego stabilny wymagany poziom.

Sieci gazociągów składają się z:

 • autostrada wewnętrzna;
 • zewnętrzna autostrada osiedli;
 • zautomatyzowane systemy kontroli;
 • środki ochrony elektrochemicznej;
 • elementy regulacyjne.

Może istnieć kilka opcji instalacji gazociągu. Wybór metody montażu zależy od wielu parametrów i konkretnego przypadku. Uwzględniane są warunki klimatyczne, zagospodarowanie terenu i inne parametry.

Układanie podziemnych gazociągów

Ten rodzaj instalacji obejmuje ułożenie gazociągu pod ziemią. Z reguły taka instalacja wymaga wcześniej przygotowanych wykopów. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę głębokość wykopanego kanału i okablowanie komunikacji zgodnie z projektem, powinna wynosić co najmniej 0,8 m. Przy wyborze lokalizacji należy wziąć pod uwagę odległość do budynków, konstrukcje i inna komunikacja (kanalizacja, sieć ciepłownicza). Niepożądane jest układanie podziemnego gazociągu w pobliżu drzew, ponieważ ich system korzeniowy może utrudniać naprawę i eksploatację. Podczas układania rur i montażu urządzenia gazowego w ten sposób należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

 • odstęp między gazociągiem a innymi podziemnymi mediami musi wynosić co najmniej 0,2 m;
 • na skrzyżowaniu z kolektorami komunikacyjnymi w przypadkach należy ciągnąć rury gazowe;
 • magistrala gazowa znajduje się nad innymi sieciami inżynieryjnymi;
 • skrzynie należy usunąć ze skrzyżowania w odległości co najmniej 0,2 m;
 • za pomocą materiałów hydroizolacyjnych końce skrzynek są przetwarzane.
READ
Podłączanie kuchenki gazowej własnymi rękami: jak krok po kroku zainstalować kuchenkę gazową w mieszkaniu © Geostart

Rodzaje bezwykopowego układania rur

Innym sposobem instalacji podziemnej jest układanie bezwykopowe. Ta opcja jest najtańsza. Zalety bezwykopowej metody układania gazociągu są następujące:

 • zmniejsza koszty finansowe instalacji gazociągu;
 • skraca czas instalacji.

Podziemna metoda układania gazociągu jest najbezpieczniejsza, ale wykonanie takiej instalacji jest droższe.

Układanie gazociągów naziemnych

Koszt ułożenia gazociągu naziemnego jest znacznie niższy niż w przypadku metody podziemnej. W tej opcji instalacji rury układane są na specjalnych podporach. Gazociągi naziemne są wygodne do kontroli i naprawy, mniej niebezpieczne w przypadku wycieku gazu i pod względem przedostawania się gazu do pomieszczeń. Należy pamiętać, że rury muszą być w jak największym stopniu chronione przed deformacją i uszkodzeniem w wyniku korozji, ekstremalnych temperatur i obciążeń mechanicznych różnego pochodzenia. Rodzaj ochrony dobierany jest w zależności od warunków klimatycznych w danym regionie.

Przy układaniu naziemnym wymagany jest stały monitoring bezpieczeństwa, co pozwala zapobiec możliwości nieuprawnionego wjazdu na autostradę. Z tej strony niezawodność gazociągu naziemnego jest niższa w porównaniu z układaniem rur podziemnych. W przypadku układania naziemnych gazociągów obowiązują pewne zasady, których należy przestrzegać.

Przede wszystkim ustalane są pewne odległości nad ziemią i między podporami.

Odległość nad ziemią powinna wynosić:

 • w miejscach przejścia ludzi nie mniej niż 2,2 m;
 • 5 m – nad autostradami;
 • co najmniej 7,1–7,3 m nad torami tramwajowymi i trolejbusowymi.

Rozstaw podpór zależy od średnicy rury:

 • maksymalna dopuszczalna odległość wynosi 100 m, jeżeli średnica rury nie przekracza 30 cm;
 • 200 m o średnicy do 60 cm;
 • 300 m powyżej 60 cm.

Uwzględnia się grubość ścianki rury, musi ona wynosić co najmniej 2 mm.

Układanie gazociągów zewnętrznych i wewnętrznych

Gazociąg wewnętrzny – system rur i komunikacji znajdujących się wewnątrz budynków. Rury w tym przypadku nie powinny być przykryte dodatkowymi nakładkami ani ukryte w ścianie, powinien być swobodny dostęp dla regularnych przeglądów profilaktycznych i prac naprawczych.

Gdy komunikacja gazowa jest zlokalizowana metodą zewnętrzną, dostęp do niej obcych powinien być jak najbardziej ograniczony. W tym celu elementy konstrukcyjne są montowane na wystarczająco dużej wysokości. Mocowanie rur do ścian elewacji musi być niezawodne, aby zapobiec upadkowi rury gazowej.

Schemat instalacji gazowej

Zalety stosowania rur polietylenowych

Gaz może być dostarczany w systemach przewodami stalowymi lub polietylenowymi. Rury stalowe są stosowane do wszystkich rodzajów gazociągów, rury z polietylenu są używane tylko do układania pod ziemią. Rury polietylenowe są bardzo poszukiwane na rynku budowlanym do zgazowania, ponieważ zapewniają niższy budżet na koszty niezbędne do budowy, konserwacji i naprawy gazociągu.

Rury polietylenowe mają szereg zalet w porównaniu z innymi materiałami, a mianowicie:

Rodzaje rur polietylenowych

 • Nie podlega agresywnemu środowisku, zmianom temperatury, korozji.
 • Zapewnij łatwość instalacji (w razie potrzeby montaż rur, cięcie).
 • Nie jest wymagane tworzenie dodatkowej ochrony przed wystąpieniem reakcji chemicznej z jakimikolwiek substancjami.
 • Polimer nie jest przewodnikiem prądu elektrycznego, dlatego chroni przed „błądzeniem” prądu w ziemi, co może spowodować wypadek.
 • Wewnętrzne ścianki rur polietylenowych są absolutnie gładkie, co zwiększa przepustowość gazociągu, zapobiegając zatykaniu.
 • Mają przystępny koszt, niższy w porównaniu do analogów.
 • Masa rur polimerowych jest znacznie mniejsza, co upraszcza proces transportu, przechowywania i instalacji.
 • Mają długą żywotność, do 50 lat.
READ
Zbiornik gazu pod klucz: jak zainstalować zbiornik gazu i zainstalować sprzęt © Geostart

Ograniczenia w stosowaniu rur polimerowych

Pomimo dużego popytu i zalet rur polimerowych, istnieją ograniczenia w ich stosowaniu, a mianowicie:

Rura polietylenowa

 • W regionach klimatycznych, gdzie temperatura otoczenia może spaść do -45 stopni Celsjusza.
 • Podczas transportu skroplonego gazu.
 • W obszarach, gdzie amplituda trzęsienia ziemi może przekroczyć siedem punktów.
 • W przypadku instalacji gazociągów naziemnych.
 • Podczas przejazdu konstrukcji gazowej nad torami drogowymi lub kolejowymi.
 • Podczas układania komunikacji gazociągów, które transportują gaz typu zewnętrznego i wewnętrznego.

W przypadkach, w których nie można zainstalować rur polimerowych, stosuje się rury stalowe. Jeśli spełnione są wszystkie wymagania dotyczące działania, są one trwałe i mają długą żywotność. Rury stalowe można stosować do dowolnej metody układania gazociągów.

Technologia układania i zasady montażu

Układanie komunikacji gazociągów jest trudnym i czasochłonnym procesem, który odbywa się etapami i obejmuje kilka etapów. Wymagany jest etap przygotowawczy, w tym opracowanie projektu gazociągu.

Projekt powinien być opracowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, na jego podstawie w przyszłości zostanie przeprowadzona instalacja. Projekt musi koniecznie uwzględniać cechy krajobrazu i gleby terenu, na którym będą prowadzone prace instalacyjne, a także warunki klimatyczne obszaru.

Drugi etap obejmuje bezpośrednie prace przy montażu gazociągów. Następnie prowadzone są prace rozruchowe.

Ostatnim etapem jest kontrola zainstalowanego gazociągu. Konieczne jest przetestowanie go pod kątem wytrzymałości i sprawdzenie szczelności wszystkich elementów konstrukcyjnych. Wszystkie kontrole hydrauliczne można przeprowadzić dopiero po zainstalowaniu wszystkich akcesoriów.

Gazociąg jest konstrukcją wybuchową, dlatego w bezpośrednim sąsiedztwie nie można prowadzić budowy. W tym celu używane są specjalne kolumny, które oznaczają strefę bezpieczeństwa. Wielkość strefy buforowej uzależniona jest od rodzaju gazociągu. Tam, gdzie jest to wymagane, zainstalowano odpowiednie znaki ostrzegawcze.

Tylko specjalnie przeszkolone osoby powinny przeprowadzać proces instalacji.

 • Gazociąg to konstrukcja stwarzająca zagrożenie.
 • Instalacja wymaga ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, których naruszenie może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji.
 • Przygotuj niezbędną dokumentację techniczną do pozwolenia i instalacji urządzeń gazowych.
 • Tylko specjalnie przeszkolone osoby powinny przeprowadzać proces projektowania i montażu.
 • Ważne jest spełnienie wszystkich wymagań dotyczących materiałów i elementów gazociągu.

Na zakończenie

Zużycie gazu we współczesnym świecie rośnie. Wynika to ze stosunkowo niskich kosztów, dość dużej szybkości transportu i wysokiego stopnia przyjazności dla środowiska produktów. Gaz jest popularnym rodzajem paliwa, co prowadzi do rozszerzenia zakresu budowy gazociągów.

Należy pamiętać, że gaz jako substancja palna stanowi pewne niebezpieczeństwo. Dlatego instalacja gazociągu musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami i instrukcjami bezpieczeństwa. Ścisłe przestrzeganie zasad instalacji zapobiegnie wyciekowi gazu i możliwości wybuchu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: