Gdzie złożyć wniosek o plombowanie i przyjęcie ciepłomierza do serwisu – internetowa encyklopedia napraw

Gdzie złożyć wniosek o plombowanie i przyjęcie ciepłomierza do serwisu

Gdzie złożyć wniosek o plombowanie i przyjęcie ciepłomierza do serwisu

Instalacja urządzeń pomiarowych (jednostka pomiaru energii cieplnej – UUTE) jest obowiązkowa w przypadku komercyjnego pomiaru energii cieplnej, chłodziwa (zgodnie z dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 18 listopada 2013 r. Nr 1034 „O komercyjnym pomiarze energii cieplnej , płyn chłodzący”).

UUTE są instalowane we wszystkich punktach dostawy i punktach odbioru znajdujących się na granicy bilansu. Zainstalowany UUTE musi spełniać wymagania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej dotyczące zapewnienia jednolitości pomiarów.

Proces organizowania pomiarów przyrządów składa się z 6 etapów:

 • Uzyskanie specyfikacji technicznych dla UUTE;
 • Zatwierdzenie dokumentacji projektowej dla UUTE;
 • Montaż (instalacja) UUTE;
 • Wprowadzenie UUTE do użytku komercyjnego (pierwotny);
 • Wdrożenie okresowej weryfikacji, naprawy/wymiany (w razie potrzeby) UUTE;
 • Wprowadzenie UUTE do użytku komercyjnego (powtórzone).

Etap 1. Uzyskanie specyfikacji technicznych dla UUTE

Specyfikacje (dalej – TS) – dokument określający wymagania techniczne, które musi spełniać UUTE.

Wniosek można złożyć w dowolny z następujących sposobów:

 • Wysłane za pośrednictwem ELC (https://elk.moek.ru) – jest priorytetowym sposobem złożenia wniosku;
 • Elektronicznie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby wyświetlić, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript. ;
 • W formie papierowej do działu zarządzania biurem Oddziału nr 11 Gorenergosbyt PJSC MOEK.

We wniosku należy podać nazwę obiektu (budynek administracyjny, budynek mieszkalny, ITP, węzeł centralnego ogrzewania itp.), adres obiektu. Jako załącznik do wniosku należy podać:

 • Kopia umowy na dostawę ciepła i / lub specyfikacji przebudowy obiektu;
 • Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczych;
 • Warunki połączenia.

Wydanie specyfikacji dla UUTE odbywa się w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku i pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów towarzyszących.

Etap 2. Zatwierdzenie dokumentacji projektowej dla UUTE

Koordynacja dokumentacji projektowej – procedura sprawdzania dokumentacji projektowej pod kątem zgodności ze specyfikacjami technicznymi i wymaganiami aktów prawnych.

Aby przejść do tego etapu, klient musi posiadać specyfikacje dla UUTE (etap 1) oraz dokumentację techniczną dla UUTE.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla UUTE przez klienta przy udziale akredytowanej organizacji projektowej. Z tą organizacją klient zawiera umowę, która między innymi ustala terminy wykonania prac przez organizację projektową.

Na podstawie wyników przygotowania dokumentacji projektowej dla UUTE, klient przesyła ją do zatwierdzenia do Działu Rachunkowości Instrumentów Oddziału Nr 11 Gorenergosbyt PJSC MOEK:

 • elektronicznie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby wyświetlić, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript. ;
 • przesyłając oryginały dokumentów (co najmniej 2 kopie w formie papierowej) na nazwisko Dyrektora (lub Zastępcy Dyrektora) Oddziału Nr 11 Gorenergosbyt PJSC MOEK.

Koordynacja dokumentacji projektowej dla UUTE odbywa się w ciągu 15 dni roboczych w przypadku braku uwag do projektu i kompletu dokumentów z nim związanych. W przypadku uwag PJSC MIPC powiadamia o tym klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji projektowej.

Etap 3. Instalacja (instalacja) UUTE

Przeprowadzana jest instalacja (instalacja) UUTE przez klienta przy udziale akredytowanej organizacji na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej (etap 2).

Etap 4. Wprowadzenie UUTE do użytku komercyjnego (pierwotny)

Wprowadzenie UUTE do użytku komercyjnego – procedurę sprawdzania zgodności UUTE z wymogami regulacyjnych aktów prawnych i dokumentacji projektowej, w tym przygotowania aktu dopuszczenia UUTE do eksploatacji.

Wprowadzenie UUTE do komercyjnej eksploatacji odbywa się przez komisję, w skład której wchodzą:

 • Przedstawiciele Oddziału nr 11 Gorenergosbyt PJSC MIPC;
 • Klient lub jego przedstawiciel;
 • Przedstawiciel organizacji, która przeprowadziła instalację i uruchomienie sprzętu.

Przedstawiciel Oddziału Nr 11 „Gorenergosbyt” PJSC „MIPC” jest wzywany do wydania aktu przyjęcia do UUTE na pisemny wniosek klienta (właściciela UUTE) skierowany do Dyrektora (lub Zastępcy Dyrektora – Szefa Działu Handlowego) Oddziału nr 11 „Gorenergosbyt” PSA „MIPC”, przesłanych w jeden z następujących sposobów:

 • korzystanie z ELC (https://elk.moek.ru);
 • elektronicznie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby wyświetlić, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript. .

Wniosek składa klient co najmniej 10 dni roboczych przed dniem zamierzonej akceptacji. Klient składa do wniosku następujący pakiet dokumentów:

 • Dokumentacja projektowa dla UUTE, uzgodniona z PJSC MOEK;
 • Paszporty do zainstalowanych przyrządów pomiarowych i wyposażenia UUTE;
 • Świadectwa legalizacji przyrządów pomiarowych i wyposażenia podlegającego legalizacji UUTE, z ważnymi znakami legalizacji;
 • Zapisy ciągłej pracy UUTE przez 3 (trzy) dni (dla obiektów z zaopatrzeniem w ciepłą wodę – 7 (siedem) dni) poprzedzających datę oddania UUTE do eksploatacji komercyjnej.
READ
Zapach ścieków w łazience: co powoduje i jak wyeliminować - Blog i

W procesie dopuszczania testowanego egzemplarza do komercyjnej eksploatacji sprawdzany jest stan testowanego egzemplarza, integralność fabrycznych plomb i marek, zgodność zakresów pomiarowych parametrów, zgodność instalacji z dokumentacją projektową itp. .

W przypadku braku uwag, decyzja o dopuszczeniu UUTE do eksploatacji musi być podjęta nie później niż 10 dni roboczych od daty złożenia przez klienta wniosku o wezwanie przedstawiciela PJSC MIPC.

UUTE klienta uważa się za dopuszczone do prowadzenia ewidencji energii cieplnej i nośnika ciepła, ciepłej wody po zatwierdzeniu aktu uruchomienia przez konsumenta i kierownika oddziału nr 11 Gorenergosbyt PJSC MOEK. W przypadku instalacji urządzenia pomiarowego GBU EIRT, ustawa jest również zatwierdzana przez przedstawiciela właściciela UUTE.

W momencie dopuszczenia do eksploatacji wszystkie przyrządy pomiarowe wchodzące w skład UUTE są plombowane zgodnie z dokumentacją projektową UUTE, przy czym liczba plomb i ich umieszczenie powinny wykluczać nieuprawnioną ingerencję w działanie UUTE.

W przypadku komentarzy, testowany egzemplarz nie jest uruchamiany, a raport o zidentyfikowanych defektach zawiera pełną listę zidentyfikowanych defektów i termin ich usunięcia. Akt ten jest sporządzany i podpisywany przez wszystkich członków komisji w ciągu 3 (trzech) dni roboczych. Na podstawie wyników usunięcia wykrytych braków dokonuje się ponownego przyjęcia.

Etap 5. Okresowa weryfikacja, naprawa / wymiana (w razie potrzeby) UUTE

Konsument zobowiązany jest do przeprowadzenia kolejnej weryfikacji UUTE zgodnie z interwałami wzorcowania określonymi w dokumentacji technicznej UUTE. Przeprowadzana jest weryfikacja akredytowana organizacja. Od 24 września 2020 r. wszystkie organizacje zajmujące się weryfikacją przyrządów pomiarowych są zobowiązane do wprowadzania wyników weryfikacji do jednego rejestru (https://fgis.gost.ru). Na podstawie wyników weryfikacji sporządza się Akt okresowej weryfikacji urządzenia pomiarowego.

Przeprowadzana jest również naprawa / wymiana UUTE przez klienta przy udziale akredytowanej organizacji.

Etap 6. Wprowadzenie UUTE do eksploatacji komercyjnej (powtórzone).

Przed każdym okresem nagrzewania i po kolejnej weryfikacji lub naprawie testowanego egzemplarza sprawdzana jest gotowość testowanego egzemplarza do pracy – ponowne uruchomienie testowanego egzemplarza do eksploatacji komercyjnej. Na podstawie wyników tej kontroli sporządza się akt kontroli okresowej UUTE.

Ponownego uruchomienia UUTE dokonuje komisja, którą tworzy właściciel UUTE. Skład komisji jest podobny do składu komisji utworzonej podczas pierwszego uruchomienia UUTE.

Przedstawiciel Oddziału nr 11 „Gorenergosbyt” PJSC „MIPC” jest wezwany do sporządzenia aktu okresowej kontroli UUTE na pisemny wniosek klienta (właściciela UUTE) skierowany do Dyrektora (lub Zastępcy Dyrektora – Kierownik Działu Sprzedaży) Oddziału nr 11 „Gorenergosbyt” PJSC „MOEK”, zapewniony przez:

 • korzystanie z ELC (https://elk.moek.ru);
 • elektronicznie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby wyświetlić, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript. ;
 • w formie papierowej do wydziału biurowego oddziału nr 11 Gorenergosbyt PJSC MIPC lub do wydziału biurowego działu handlowego oddziału nr 11 Gorenergosbyt PJSC MIPC.

Wniosek składa klient co najmniej 10 dni roboczych przed dniem proponowanej weryfikacji UUTE.
Po ponownym uruchomieniu UUTE komisja sprawdza:

 • Zgodność instalacji elementów UUTE z dokumentacją projektową uzgodnioną z PJSC MOEK;
 • Dostępność paszportów, certyfikatów weryfikacji przyrządów pomiarowych, plomb fabrycznych i marek;
 • Zgodność charakterystyk przyrządów pomiarowych z charakterystykami określonymi w danych paszportowych UUTE;
 • Zgodność zakresów pomiarowych parametrów dozwolonych harmonogramem temperatur i hydraulicznym trybem pracy sieci ciepłowniczych, wartości tych parametrów określonych umową i warunkami podłączenia do systemu zaopatrzenia w ciepło.

W przypadku braku uwag komisja podpisuje akt okresowej weryfikacji zainstalowanego przez klienta UUTE. Przy podpisywaniu aktu UUTE jest opieczętowywany zgodnie z dokumentacją projektową UUTE, przy czym liczba plomb i ich umieszczenie powinny wykluczać nieuprawnioną ingerencję w pracę UUTE.

Jeśli członkowie komisji mają uwagi na temat CUE i identyfikują niedociągnięcia, które utrudniają normalne funkcjonowanie CEC, ten CEC jest uważany za nieodpowiedni do komercyjnego pomiaru energii cieplnej, chłodziwa. W takim przypadku komisja sporządza ustawę o stwierdzonych uchybieniach, w której podaje pełną listę stwierdzonych uchybień oraz terminy ich usunięcia. Określony akt jest sporządzany i podpisywany przez wszystkich członków komisji w ciągu 3 (trzech) dni roboczych. Ponowne przyjęcie UUTE następuje po całkowitym wyeliminowaniu stwierdzonych braków.

Czy konsument jest zobowiązany zapłacić za plombowanie licznika energii?

Krótka odpowiedź: Co do zasady nie jest to wymagane, chyba że plombowanie następuje z powodu zerwania plomby z winy abonenta lub osób trzecich lub nie plombowanie gazomierza w związku z jego naprawą lub weryfikacją .

READ
Czy konieczne jest instalowanie zaworów podczas podłączania do gazociągu? Internetowa encyklopedia napraw

Zgodnie z paragrafem 8 paragrafu I dekretu rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 4 maja 2012 r. Nr 442 „W sprawie funkcjonowania rynków detalicznych energii elektrycznej, pełne i (lub) częściowe ograniczenie trybu zużycia energii elektrycznej energii”, działania, które mają być wykonane zgodnie z niniejszym dokumentem przez podmioty rynków detalicznych, w tym działania związane z uruchomieniem urządzeń pomiarowych, zainstalowaniem plomb i (lub) znaków kontroli wizualnej po zakończeniu procedury uruchomienia urządzenia pomiarowego , do wykonywania i dostarczania odczytów urządzeń pomiarowych, są przez nich wykonywane bez pobierania opłaty za ich prowizję, chyba że wyraźnie nie określono inaczej w niniejszym dokumencie.

Zgodnie z art. 5 ust. 25 ustawy federalnej nr 416-FZ z dnia 07 grudnia 2011 r. „O zaopatrzeniu w wodę i kanalizacji”, wodomierze, wodomierze zainstalowane w celu określenia ilości wody dostarczanej abonentowi na podstawie umowy o dostawę wody , przekierowane przez abonenta ścieków na podstawie umowy o odprowadzanie ścieków, są zaplombowane przez organizacje, które dostarczają ciepłą wodę, zimną wodę i (lub) kanalizację i z którymi te umowy są zawierane, bez pobierania opłaty od subskrybenta, z wyjątkiem przypadków gdy plombowanie odpowiednich urządzeń pomiarowych zostanie ponownie wykonane przez taką organizację z powodu naruszenia pieczęci z winy subskrybenta lub osób trzecich .

Po zainstalowaniu indywidualnych wodomierzy w sieciach, konsumenci powinni skontaktować się z dostawcą usług komunalnych, którym może być organizacja zarządzająca, HOA, bezpośrednia organizacja świadcząca usługi wodociągowe, z wymogiem plombowania liczników. Wymagają tego Zasady świadczenia usług komunalnych właścicielom i użytkownikom lokali w budynkach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych, zatwierdzone Dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 06 maja 2011 r. Nr 354.

Z kolei dostawca usług użyteczności publicznej, zgodnie z art. 31 ust. „U” wspomnianego dekretu rządu Federacji Rosyjskiej nr 354, jest zobowiązany do uruchomienia urządzenia pomiarowego na pisemny wniosek konsumenta nie później niż miesiąc po dacie jego instalacji. Począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym licznik jest oddany do użytku, konsumenci muszą płacić rachunki za zaopatrzenie w wodę według licznika.

W przypadku odmowy zapieczętowania lub uruchomienia indywidualnego wodomierza przez serwis, konsument ma prawo wystąpić o ochronę swoich praw do organu regulacyjnego (Inspekcji Mieszkaniowej) lub sądu.

Po upływie interwału okresu weryfikacji stanu miernik podlega weryfikacji lub wymianie. Wymagania dotyczące pierwszej, a następnie późniejszej weryfikacji liczników określa ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej. Okres weryfikacji jest wskazany w paszporcie technicznym licznika.

Gdzie się udać, aby uszczelnić wodomierze

Gdzie się udać, aby uszczelnić wodomierze

Gdzie iść do uszczelnienia wodomierzy? Takie pytanie mogą zadać ci konsumenci, którzy właśnie zainstalowali licznik, ale nie wszyscy: w przypadku, gdy prace wykonują specjaliści z wyspecjalizowanych firm, procedura ta jest przeprowadzana w połączeniu z instalacją urządzeń. A we wszystkich innych przypadkach kwestie plombowania licznika będą musiały zostać rozwiązane samodzielnie, ale nie dosłownie własnymi rękami, ale przy zaangażowaniu przedstawicieli organizacji dostarczających zasoby, zarządzających i innych organizacji użyteczności publicznej, które mają uprawnienia do wykonać taką pracę.

Należy zauważyć, że pytanie, gdzie zwrócić się do uszczelnienia wodomierzy, jest trudne ze względu na fakt, że konsumenci nieczęsto spotykają się z taką sytuacją, a poza tym stale zachodzą pewne zmiany w sferze legislacyjnej. Dlatego użytkownicy wykazują nadmierne podekscytowanie, co jest jednak całkiem uzasadnione, ponieważ to plombowanie licznika umożliwia uruchomienie urządzenia, co oznacza, że ​​jego odczyty można wykorzystać do pobierania kwot za opłacenie otrzymanego zasobu .

Montaż wodomierzy

Kto powinien uszczelniać wodomierze i zgodnie z jakim prawem Federacji Rosyjskiej?

Kto ma prawo plombować wodomierze? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w art. 25 ustawy federalnej z dnia 07.12.2011 grudnia 416 r. Nr XNUMX-FZ „O zaopatrzeniu w wodę i kanalizacji”. Dokument ten wyraźnie reguluje relacje między konsumentem a dostawcą, w szczególności w zakresie procedury plombowania. Stwierdza, że ​​wszelkie przyrządy pomiarowe przeznaczone do rozliczania zużycia zimnej i gorącej wody muszą być zaplombowane przez organizacje, które na podstawie umowy wykonują prace związane z zaopatrzeniem w wodę i urządzeniami sanitarnymi. Jednak nie ma za to opłaty, z wyjątkiem niektórych przypadków.

Zatem po zamontowaniu przez konsumenta wodomierza, w celu jego plombowania powinien skontaktować się z wykonawcą świadczącym odpowiednie usługi. Najczęściej może to być firma zarządzająca lub HOA, a także bezpośredni dostawca wody itp. Właśnie sposób świadczenia tej usługi jest wskazany w Uchwale PR nr 354 „W sprawie zapewnienia mediów właścicielom i użytkownikom lokali w budynkach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych” z dnia 06.05.2011. W tym samym miejscu, w ust. „y” art. 31 mówi i jak prawidłowo uszczelnić licznik:

 • po zainstalowaniu urządzenia pomiarowego konsument musi złożyć pisemny wniosek do wykonawcy nie później niż w następnym miesiącu;
 • po zaplombowaniu i uruchomieniu przyrządu pomiarowego opłata za wodę od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te prace zostały wykonane, dokonywana jest według wskazań liczników;
 • w przypadku, gdy kontrahent z jakiegoś powodu spowolni proces plombowania i uruchomienia licznika, konsument ma prawo zwrócić się do sądu lub organu regulacyjnego np. do Inspekcji Mieszkaniowej.
READ
Zimą występuje przeciąg wsteczny przy naturalnej wentylacji w domu, co powinienem zrobić?

Kto plombuje licznik ciepłej i zimnej wody?

Odpowiedź na to pytanie wynika z odpowiedzi na drugie – komu najbardziej zależy na prawidłowym prowadzeniu ewidencji, a jednocześnie wykluczeniu ewentualnej ingerencji w pracę urządzenia? To naturalne, że jest dostawcą zasobów, który tylko w ten sposób może kontrolować ten proces, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że sam licznik jest własnością użytkownika i co do zasady jest instalowany w jego lokalu. Oczywiście kontrole okresowe pozwalają kontrolować stan miernika, ale ich przeznaczenie jest inne, a mianowicie weryfikacja dokładności wykonywania i utrwalania odczytów. A obecność plomb (których może być kilka na wodomierzach) jest gwarancją przed ingerencją w mechanizm urządzenia.

Licznik zużycia wody

Jednak nie tylko organizacja dostarczająca zasoby zajmuje się uszczelnianiem wodomierzy, często taka struktura może delegować tę funkcję firmom zarządzającym, stowarzyszeniom właścicieli domów i innym podmiotom użyteczności publicznej, które obsługują budynek mieszkalny lub obiekty mieszkalne i inne znajdujące się w prywatnym budynku osada. Również plombowanie wodomierzy może być wykonywane przez specjalistów wyspecjalizowanych firm posiadających odpowiednie uprawnienia i akredytację.

Jak ubiegać się o uszczelnienie wodomierzy online?

Współczesne tempo życia dyktuje człowiekowi nowe zasady i normy zachowania, coraz częściej rozwiązuje problemy wykorzystując możliwości Internetu. Możliwości te są również szeroko wykorzystywane w systemie mieszkaniowym i usług komunalnych, nie tylko do płacenia za otrzymane usługi, ale także do rozwiązywania wielu innych problemów.

Oczywiście możesz zamówić plombowanie wodomierza bezpośrednio kontaktując się z wykonawcą, uszczęśliwiając go swoją osobistą wizytą. Można również złożyć wniosek telefonicznie, ale najwygodniejszą opcją jest skorzystanie z Internetu: ten wybór nie tylko oszczędza czas konsumenta, ale jest też wygodniejszy dla kontrahenta. Aby w ten sposób złożyć wniosek o zapieczętowanie, musisz wybrać dogodny dla siebie sposób:

 • Obszar osobisty. Ta opcja jest odpowiednia dla tych, którzy są zarejestrowani w systemie, do reszty musisz najpierw zarejestrować konto;
 • wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej artysty;
 • wysyłając zgłoszenie e-mailem.

A jeśli musisz uszczelnić wodomierz, a nie ma ochoty i czasu na samodzielne rozwiązywanie tych problemów, możesz skorzystać z okazji oferowanej przez sklep internetowy RosAccount: możesz łatwo wypełnić specjalny formularz na na stronie iw niedalekiej przyszłości wszystkie te problemy zostaną rozwiązane.

Informacje o wodomierzach

Jakie dokumenty są potrzebne do uszczelnienia wodomierza w mieszkaniu

Tak więc samo uszczelnienie wodomierza nie zadziała. Aby wykonać taką pracę, potrzebne są specjalne uprawnienia, co oznacza, że ​​musisz skontaktować się z wykonawcą lub usługodawcą z tym problemem. Jednocześnie, wypełniając wniosek online lub offline, konsument musi złożyć niewielki pakiet dokumentów, z których głównym jest sam wniosek, podczas gdy musi być w nim wskazany:

 • dane dotyczące konsumenta-płatnika usług: imię i nazwisko, dane paszportu lub innego dokumentu tożsamości, numer telefonu;
 • planowany termin plombowania urządzenia pomiarowego i uruchomienia go;
 • dane dotyczące organizacji lub firmy, która przeprowadziła prace instalacyjne (ale nie każdy wymaga takich informacji);
 • typ i typ miernika oraz jego numer seryjny; ;
 • odczyty liczników w momencie instalacji.

Dodatkowo, ale obowiązkowo, wraz z wnioskiem należy złożyć kopie następujących dokumentów:

  ;
 • paszport właściciela licznika i jego SNILS lub NIP;
 • dla liczników zweryfikowanych przed 24.09.2020 września XNUMX r. – kopię certyfikatu weryfikacji. W przypadku nowych urządzeń, a także tych, które zostały zweryfikowane zgodnie z nowymi zasadami, wymóg ten nie ma znaczenia, ponieważ informacje o odpowiednim zdarzeniu są dostępne w bazie danych FSIS „Arshin”.

Certyfikat odbioru wodomierza

Ile kosztuje uszczelnienie licznika?

Kwestia Czy muszę płacić za uszczelnienie wodomierzy, czy nie?, często martwi konsumentów przyzwyczajonych do tego, że za każdą usługę otrzymaną od mediów i innych podobnych usług ma być ona płatna. Ale przy uszczelnianiu problem jest rozwiązywany inaczej i zależy od podstaw tej procedury.

READ
Zaopatrzenie w wodę do domków letniskowych i domków letniskowych

W większości przypadków konsument nie musi płacić za plombowanie urządzenia pomiarowego, a taka zasada ma zastosowanie, jeśli:

 • licznik jest instalowany po raz pierwszy i wymaga uruchomienia;
 • po kolejnej weryfikacji;
 • w wyniku planowanej wymiany pod koniec życia poprzedniego urządzenia.

Wszystkie te normy są zawarte w dekrecie PR nr 354 „W sprawie świadczenia usług publicznych właścicielom i użytkownikom lokali w budynkach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych” z dnia 6.05.2011 maja 81 r., A mianowicie w paragrafie 9-416 oraz w Federalnej Ustawa nr 7.12.2011-FZ „O zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu wody” z dnia XNUMX grudnia XNUMX r. W tym samym miejscu dokumenty te wymieniają również sytuacje, w których należy naliczyć opłatę za plombowanie liczników np. w takich przypadkach:

 • po naprawie wodomierza i jego późniejszej weryfikacji;
 • jeżeli pieczęć (pieczęcie) została uszkodzona z winy konsumenta lub osób trzecich;
 • ponowne plombowanie urządzenia, niezależnie od przyczyny, która spowodowała takie zdarzenie, a także w niektórych innych przypadkach.

Licznik zimnej i ciepłej wody

ZAMÓW USŁUGĘ OD AKREDYTOWANYCH FIRM

Jak długo wodomierze powinny być plombowane po aplikacji?

Zrozumienie tego problemu nie jest łatwe i z tego powodu użytkownicy często nie rozumieją całego procesu uszczelniania. Ale musimy zacząć od tego, że konsumenci instalują przyrządy pomiarowe zarówno zgodnie z wymogami prawa, jak iz uwzględnieniem własnej korzyści. Jednocześnie sam fakt zainstalowania takiego urządzenia nie wystarczy, aby przejść na płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem wody, konieczne jest przeprowadzenie procedury uszczelniania i uruchomienie urządzenia, po czym odczyty staną się podstawa opłat.

Zatem to konsument jest zainteresowany jak najszybszym uszczelnieniem wodomierza, ale ustawodawca nie wyznacza jasnych terminów, na przykład w Uchwale nr budynki mieszkalne ”nie ma o tym słowa, ale w paragrafie 354 o tej samej rozdzielczości mówi się, że w przypadku użycia nieuszczelnionego urządzenia, opłaty za otrzymany zasób są naliczane na podstawie standardów przyjętych w danym regionie.

Dlatego też, dlaczego wodomierze są uszczelnione, staje się oczywiste, podczas gdy konsument rozumie, że ten problem należy rozwiązać natychmiast po zainstalowaniu urządzenia, bez opóźniania procesu. Oczywiście składa odpowiedni wniosek do wykonawcy w osobie organizacji dostarczającej zasoby, spółki zarządzającej, HOA iw dobrej wierze czeka na wizytę przedstawiciela. I w tym przypadku możemy już mówić o czasie plombowania urządzenia.

Tak więc po złożeniu wniosku, w którym konsument wskazuje dogodny lub planowany termin plombowania przyrządu pomiarowego, przedstawiciel organizacji musi dodatkowo uzgodnić czas swojej wizyty. Co więcej, musi to zrobić w ciągu trzech dni roboczych, ale wyznaczony termin zapieczętowania nie powinien być późniejszy Dni 15 po otrzymaniu wniosku od konsumenta.

Uszczelka wodomierza

Istnieje również zasada, że ​​licznik musi zostać oddany do eksploatacji nie później niż w następnym miesiącu po instalacji. Rozliczenia międzyokresowe oparte na danych przyrządu pomiarowego muszą być przyjmowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono rozruch. A ponieważ uruchomienie jest niemożliwe bez plombowania urządzenia, odpowiednio na tej podstawie należy obliczyć te warunki.

Co zrobić, jeśli uszczelnienie wodomierza nie poszło zgodnie z planem

W przypadkach, w których wniosek został złożony i być może uzgodniono nawet godzinę wizyty specjalisty, ale z jakiegoś powodu nie pojawił się i nie zapieczętował licznika, konsument na pewno zacznie się martwić. Ale nie ma ku temu powodu. Ponieważ biorąc pod uwagę fakt, że na plombowanie licznika przypada aż 15 dni roboczych, na pisemną prośbę odbiorcy, po tym okresie licznik zostanie uznany za wprowadzony do eksploatacji. W konsekwencji jego zeznania staną się obowiązkowe dla usługodawcy, aby je przyjąć i odpowiednio obciążyć nimi za zużytą wodę. Jednak później nadal konieczne jest rozwiązanie tego problemu i zaplombowanie licznika.

Uszczelki do wodomierzy

Ale można rozważyć inny przypadek. Na przykład, jeśli konsument zainstalował liczniki do dostarczania zimnej i ciepłej wody w swoim domu lub mieszkaniu, a następnie z jakiegoś powodu zapomniał lub po prostu odłożył proces uszczelniania, nie powinien zapominać, że takie liczniki należy uruchomić i, odpowiednio zapieczętowane nie później niż w następnym miesiącu. W przeciwnym razie opłaty za zużytą wodę są realizowane w oparciu o standard przyjęty w regionie i często ze wzrastającym współczynnikiem.

Wszystkie te zasady są dość proste i szczegółowo opisane w dokumencie regulującym stosunki między wykonawcami a konsumentami usług publicznych, a mianowicie w dekrecie rządu Rosji nr 354 z dnia 6.05.2011 maja XNUMX r. „Zasady świadczenia usług publicznych na rzecz właściciele i użytkownicy lokali w budynkach wielorodzinnych i mieszkalnych” .

READ
Czy można zamontować licznik energii w pionie - licznik SG?

Jak uszczelniane są wodomierze

Jak uszczelniane są wodomierze? Procedurę tę można uznać za czysto techniczną i jednocześnie mało interesującą konsumenta, ale zdecydowanie musi on wiedzieć, jak to się dzieje, ponieważ proces uruchomienia urządzenia przez wykonawcę zależy od tego, jak wszystko jest wykonane poprawnie i dokładnie , ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

Po złożeniu wniosku przedstawiciel wykonawcy musi koordynować wizytę i nie później niż 15 dni zaplombować licznik lub liczniki konsumenta – w domach ze scentralizowanym zaopatrzeniem w ciepłą wodę wymagane są dwa urządzenia, a jeśli ogrzewanie jest ze względu na kolumnę, kocioł elektryczny lub inne urządzenie wystarczy jeden wodomierz.

Licznik ciepłej wody

Z reguły plombowanie liczników i ich uruchomienie odbywają się jednocześnie, a raczej sekwencyjnie, ale tego samego dnia. Ale przed rozpoczęciem pracy specjalista musi wykonać kilka obowiązkowych czynności:

 • sprawdź numer seryjny urządzenia wskazany w karcie danych produktu z tym wydrukowanym na obudowie;
 • sprawdzić poprawność podłączenia i instalacji wodomierza;
 • jeśli wodomierz został zweryfikowany, należy koniecznie sprawdzić, czy odpowiedni wpis został dokonany w bazie FSIS „Arshin” lub upewnić się, że certyfikat jest dostępny (jeśli weryfikacja została przeprowadzona przed 24.09.2020 r. );
 • jeśli przeprowadzono wymianę, wymagane będą dane starego licznika.

Upewnij się, że przedstawiciel sprawdził korespondencję pod adresem podanym we wniosku oraz dokumenty właściciela.

Uszczelnij wodomierz

W takim przypadku konsument jest również zobowiązany do skonsultowania się ze specjalistą, który musi przedstawić:

 • zaświadczenie potwierdzające, że jest przedstawicielem firmy realizującej;
 • kopię licencji lub potwierdzenie akredytacji uprawniające do wykonywania takiej pracy.

Ponadto przedstawiciel wykonawcy musi mieć przy sobie wszystkie niezbędne formularze do zakończenia procedury odbioru.

Ale sam proces uszczelniania to seria kolejno wykonywanych czynności:

 • diagnostyka sieci wodociągowej i urządzeń pomiarowych;
 • instalacja plomby (lub plomb).

Następnie specjalista może wydać odpowiednie dokumenty potwierdzające uruchomienie przyrządów pomiarowych.

Jakie są plomby na wodomierzach

Głównym celem instalowania uszczelek na wodomierzach jest wykluczenie ingerencji w działanie mechanizmu urządzenia i oddziaływania pola magnetycznego.

Na wodomierzach można zamontować kilka rodzajów uszczelek:

 • Plastikowy;
 • ołów;
 • obrotowy; .

Jednocześnie te ostatnie nie zawsze są instalowane, ale najczęściej z inicjatywy przedsiębiorstwa dostarczającego wodę. Ich celem jest zapobieganie narażeniu urządzenia na działanie pola magnetycznego w celu zniekształcenia jego odczytów poprzez spowolnienie. Z reguły przy takim uderzeniu dochodzi do zewnętrznej zmiany w naklejce plomby, która jest bardzo łatwa do wykrycia.

Uszczelka do wodomierza

Plomby standardowe, obowiązkowe do montażu, służą do wykluczenia możliwości nieuprawnionego wejścia i ingerencji w mechanizm urządzenia pomiarowego. Na zewnątrz są to małe płytki lub guziki, które są przymocowane do blatu po obu stronach i połączone z nim za pomocą drutu lub specjalnego sznurka. Najczęściej instalowane są plomby ołowiane, które są niezawodne i wytrzymują naprężenia termiczne, co jest ważne przy plombowaniu wodomierza ciepłej wody. Uszczelnienia obrotowe, oprócz swojej funkcji bezpośredniej, doskonale radzą sobie również z rolą ochrony antymagnetycznej, przy czym są najbardziej niezawodne, ponieważ prawie nie są podatne na fałszerstwa.

Ale jeśli z jakiegoś powodu doszło do uszkodzenia, konsument powinien wiedzieć, gdzie się udać, jeśli plomba na wodomierzu jest zerwana lub naklejka antymagnetyczna jest zniszczona. Po takim przypadku usługodawca organizuje kontrolę nadzwyczajną, sporządza stosowny akt i co do zasady wydaje nakaz konieczności nadzwyczajnej weryfikacji licznika. Następnie urządzenie można ponownie zapieczętować i uruchomić. Istnieją jednak różne sytuacje, nawet w przypadku sporów sądowych, ponieważ uszkodzenie pieczęci jest poważnym naruszeniem ze strony konsumenta i często wiąże się z sankcjami w postaci dość wysokich grzywien.

Uszczelki do wodomierzy

Często w przypadkach, gdy występują problemy związane z działaniem wodomierzy, większość konsumentów zaczyna wpadać w panikę, pilnie szukać odpowiednich numerów telefonów i miejsc, do których należy zadzwonić. A wszystko można rozwiązać znacznie łatwiej, przechodząc do zasobu RosAccount. Na stronie zawsze możesz zadać interesujące Cię pytanie i, co najważniejsze, uzyskać na nie profesjonalną odpowiedź. Dodatkowo w sklepie internetowym RosAccount można kupić wodomierze w bardzo atrakcyjnych cenach, a także zlecić montaż urządzeń, ich weryfikację lub wymianę.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: