Instalacja gazociągów: zasady i wymagania techniczne

Wymagania dotyczące wewnętrznego gazociągu w prywatnym domu w 2022 r.

Podczas układania wewnętrznego gazociągu w indywidualnym budynku mieszkalnym (dom prywatny, domek lub dacza) konieczne jest spełnienie wymagań określonych w następujących dokumentach regulacyjnych obowiązujących w 2022 r.:

 • SP 62.13330.2011 Systemy dystrybucji gazu (zaktualizowana wersja SNiP 42-01-2002)
 • SP 402.1325800.2018 Budynki mieszkalne. Zasady projektowania systemów poboru gazu (działanie na zasadzie dobrowolności zarządzeniem 567)

Wyróżnij najważniejsze wymagania (punktami), których należy przestrzegać podczas układania gazociągu w prywatnym domu.

Zgodnie z SP62.13330.2011:

s. 5.1.6* Wejście gazociągów do budynków należy zapewnić bezpośrednio do pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenia wykorzystujące gaz lub do pomieszczenia przyległego, połączonego otwartym otworem.

Dozwolone jest wprowadzenie gazociągów do kuchni mieszkań przez loggie i balkony, pod warunkiem, że na gazociągach nie ma odłączalnych połączeń i zapewniony jest dostęp do ich kontroli.

Zabrania się wprowadzania gazociągów na teren piwnic i kondygnacji podpiwniczonych budynków, z wyjątkiem wejść gazociągów do domów jednorodzinnych i blokowych oraz budynków przemysłowych, w których wejście wynika z technologii produkcji.

klauzula 7.1 Umieszczenie urządzeń wykorzystujących gaz (do zaopatrzenia w ciepło, do gotowania i do celów laboratoryjnych) w pomieszczeniach budynków do różnych celów, a wymagania dotyczące tych pomieszczeń są określone przez SP 60.13330 oraz kodeksy postępowania dotyczące projektowania i budowy odpowiednich budynków, z uwzględnieniem wymagań norm, a także dokumentacji producentów, określającej zakres i warunki jej stosowania.

Zabrania się umieszczania urządzeń wykorzystujących gaz w pomieszczeniach piwnic i piwnic budynków, jeżeli możliwość takiego umieszczenia nie jest uregulowana odpowiednimi dokumentami z zakresu regulacji technicznej i normalizacji.

Dozwolone jest umieszczanie urządzeń wykorzystujących gaz na gaz ziemny w piwnicach i piwnicach domów jednomieszkaniowych i zamkniętych.

p.7.2 * Wyposażanie pomieszczeń zgazowanych w systemy monitorowania zawartości gazu (metanu, LPG i tlenku węgla) oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z automatycznym odcięciem dopływu gazu i wyprowadzeniem sygnałów do sterowni lub pomieszczenia ze stałą obecnością personelu określają dokumenty określone w 7.1, [FZ -384], [FZ-123] oraz kodeksy postępowania dla systemów przeciwpożarowych.

Pomieszczenia (z wyjątkiem pomieszczeń budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych i domów jednorodzinnych), w których zainstalowane są urządzenia kontrolujące ciśnienie i gazomierze oraz znajdują się przyłącza rozłączne, są pomieszczeniami o ograniczonym dostępie i muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych .

Punkt 7.3 Zaleca się wykonanie wewnętrznych rurociągów gazu ziemnego i LPG z rur metalowych (stalowych i miedzianych), a dla gazociągów ziemnych – z wielowarstwowych rur polimerowych, w tym m.in. z jednej warstwy metalowej (polimer metalu). W przypadku wewnętrznych gazociągów niskociśnieniowych dopuszcza się stosowanie rur miedzianych do sieci poboru gazu budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz rur wielowarstwowych metalowo-polimerowych do sieci poboru gazu domów jednomieszkaniowych.

Dozwolone jest podłączanie domowych urządzeń gazowych, oprzyrządowania, butli LPG, urządzeń spalających gaz, przenośnych i mobilnych urządzeń gazowych do gazociągów za pomocą węży gazowych odpornych na transportowany gaz o danym ciśnieniu i temperaturze, pod warunkiem, że ich przydatność do stosowania w budownictwie potwierdza się zgodnie z [10].

READ
Ponowna rejestracja umowy gazowej w przypadku zmiany właściciela: procedura © Geostart

pp.7.4 Połączenia rurowe muszą być jednoczęściowe.

Połączenia rozłączne powinny być zapewnione w miejscach przyłączenia urządzeń i urządzeń technicznych wykorzystujących gaz, a także na rurociągach gazociągów urządzeń wykorzystujących gaz, jeżeli przewiduje to dokumentacja producentów.

Punkt 7.5 Zaleca się układanie gazociągów w sposób otwarty lub ukryty w wykopie.

W obiektach przemysłowych dopuszcza się niewidoczne układanie gazociągów w posadzce konstrukcji monolitycznej, a następnie uszczelnianie rur zaprawą cementową lub w kanałach podłogowych pokrytych piaskiem i pokrytych płytami.

Przy ukrytym układaniu rur stalowych i miedzianych konieczne jest zapewnienie wentylacji kanału i dostępu do gazociągu podczas pracy.

Ukryte układanie gazociągów z wielowarstwowych rur metalowo-polimerowych można przeprowadzić z późniejszym tynkowaniem ścian. Zaleca się układanie rur w kanale w sposób monolityczny lub swobodny (z zastrzeżeniem podjęcia działań w celu uszczelnienia kanału).

Na skrzyżowaniu konstrukcji budowlanych budynków zaleca się układanie gazociągów w przypadkach.

Niedopuszczalne jest niewidoczne układanie węży gazowych i gazociągów LPG.

klauzula 7.6 Tranzytowe układanie gazociągów, w tym przez lokale mieszkalne, pomieszczenia do celów publicznych, administracyjnych i domowych, przez pomieszczenia przemysłowe budynków wszystkich celów, w tym budynków rolniczych, powinno być otwarte, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ciśnienia gazu zgodnie z z tabelą 2, w przypadku braku połączeń rozłącznych na gazociągu i zapewnienia dostępu do jego kontroli.

Otwarte układanie rurociągów gazowych przez łazienkę (lub prysznic), toaletę (lub połączoną łazienkę) w mieszkaniach budynków mieszkalnych powinno być wykonane z miedzianych i wielowarstwowych rur metalowo-polimerowych.

Zabrania się instalowania w tych pomieszczeniach urządzeń wykorzystujących gaz.

p.7.7 W przypadku gazociągów budynków przemysłowych i rolniczych, kotłowni (z wyjątkiem generatorów ciepła), budynków publicznych i domowych do celów przemysłowych, należy zapewnić rurociągi czyszczące.

Punkt 7.8 Zabrania się układania gazociągów wewnętrznych gazu ziemnego i LPG w pomieszczeniach należących do kategorii A pod względem zagrożenia wybuchem i pożarem (z wyjątkiem budynków przemysłowych STS, GNP i PRG) i B, w strefach zagrożonych wybuchem wszystkie lokale, piwnice i kondygnacje budynków (z wyjątkiem gazociągów gaz ziemny w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i bliźniaczych), na terenie podstacji i rozdzielni, poprzez komory wentylacyjne, szyby i kanały, szyby wind i klatki schodowe , śmietniki, kominy, pomieszczenia i miejsca, w których substancje agresywne i gorące produkty mogą wpływać na spalanie w gazociągu lub kontakt gazociągu z rozgrzanym lub roztopionym metalem.

p.7.9 Zawory odcinające powinny być zainstalowane:

 • przed urządzeniami do pomiaru gazu (jeśli zawory odcinające na wlocie nie mogą być użyte do wyłączenia urządzenia do pomiaru gazu);
 • przed sprzętem i oprzyrządowaniem wykorzystującym gaz;
 • przed palnikami i zapalnikami urządzeń wykorzystujących gaz;
 • na gazociągi czyszczące;
 • przy wejściu gazociągu do pomieszczenia, gdy znajduje się w nim GRU lub gazomierz z zaworami odcinającymi w odległości większej niż 10 m od miejsca wejścia.
READ
Dlaczego samozapłon kuchenki gazowej ciągle klika i samoczynnie odpala: przyczyny i rozwiązania

Zabrania się instalowania zaworów odcinających w ukrytych i tranzytowych odcinkach gazociągu.

pp.7.10 Każdy obiekt, w którym zainstalowany jest sprzęt wykorzystujący gaz, musi być wyposażony w jedną stację pomiarową gazu zgodnie z regulacyjnymi dokumentami prawnymi Federacji Rosyjskiej.

pp.7.12 Podczas zgazowania budynków z reguły gazociągi są wyposażone w zawory odcinające, które automatycznie odcinają dopływ gazu w przypadku awarii:

 • przekroczenie dopuszczalnego maksymalnego natężenia przepływu gazu;
 • gdy w zgazowanym pomieszczeniu pojawiają się niebezpieczne stężenia gazu lub tlenku węgla;
 • gdy w zgazowanym pomieszczeniu pojawią się oznaki pożaru.

p.7.13 Zaleca się, aby urządzenia wykorzystujące gaz w budynkach przemysłowych były wyposażone w automatykę bezpieczeństwa, która zapewnia odcięcie dopływu gazu w przypadku:

 • niedopuszczalne odchylenie ciśnienia gazu od wartości zadanej;
 • gaszenie płomienia palników;
 • zmniejszenie rozrzedzenia w piecu;
 • spadek ciśnienia powietrza (dla palników z wymuszonym dopływem powietrza).

pp.7.16 W wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych dozwolone jest dostarczanie systemów ogrzewania mieszkań zgodnie z SP 60.13330 i [SP 41-108-2004].

pkt 7.17 Jednostki kogeneracyjne mogą być wykorzystywane do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Zgodnie z SP 402.1325800.2018:

pkt 6.1 Wewnętrzne rurociągi gazu ziemnego powinny być wykonane z rur metalowych (stalowych i miedzianych), wielowarstwowych polimerowych, w tym m.in. dodatek D).

Wysokość układania wewnętrznych gazociągów należy przyjąć w oparciu o warunki łatwości instalacji i konserwacji.

p.6.2 Średnicę projektową gazociągu należy określić na podstawie obliczeń hydraulicznych. Średnicę wewnętrzną przyjmuje się zgodnie ze standardowym zakresem przejść warunkowych (średnice wewnętrzne): najbliższy większy dla gazociągów metalowych i najbliższy mniejszy dla polimerowych.

Obliczenia hydrauliczne należy wykonać zgodnie z Załącznikiem B.

Punkt 6.3 Połączenia rurowe muszą być trwałe, spawane, lutowane lub zaciskane zgodnie z wymaganiami norm lub instrukcjami producentów.

Punkt 6.4 W miejscach przyłączenia urządzeń i urządzeń technicznych wykorzystujących gaz dopuszcza się połączenia rozłączne.

Odłączane połączenia mogą być gwintowane lub kołnierzowe.

Połączenia gwintowane rur wykonuje się za pomocą kształtek wykonanych ze stali oraz kształtek wykonanych z materiałów odpowiadających rurom.

Do uszczelniania połączeń gwintowanych stosuje się materiały uszczelniające zgodne z normami.

Odłączane połączenia muszą być dostępne do kontroli i naprawy.

Punkt 6.5 Dopuszcza się układanie gazociągów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i blokowych w piwnicach i piwnicach, gdy zainstalowany jest w nich sprzęt wykorzystujący gaz.

Niedopuszczalne jest układanie wewnętrznych gazociągów w piwnicach, piwnicach i kondygnacjach technicznych znajdujących się poniżej pierwszego piętra, przeznaczonych do umieszczania urządzeń inżynieryjnych oraz układania systemów wsparcia inżynieryjno-technicznego w budynkach mieszkalnych wielomieszkaniowych.

p.6.6 Układanie gazociągów powinno odbywać się otwarte lub ukryte w wykopie.

Ukryte układanie gazociągów z rur metalowo-polimerowych w domach o drewnianych konstrukcjach budowlanych jest zabronione.

Punkt 6.7 Tranzytowe ułożenie gazociągu przez pomieszczenia mieszkalne powinno być zapewnione w sposób otwarty, pod warunkiem zapewnienia dostępu do jego kontroli i braku rozłącznych połączeń na gazociągu.

READ
Napełnianie wkładów gazowych do palników własnymi rękami: instrukcje dla różnych typów butli © Geostart

Przepustowe układanie gazociągów przez łazienkę (prysznic), toaletę (połączony węzeł sanitarny) należy wykonać z rur miedzianych lub wielowarstwowych metalowo-polimerowych.

Punkt 6.8 Nie wolno układać gazociągów przez szyby wind, klatki schodowe, kominy i krzyżujące się kratki wentylacyjne, otwory okienne i drzwiowe przy gazociągu.

s.6.9 W przypadku gazociągów wewnętrznych stosuje się rury stalowe zgodnie z GOST 10704, GOST 10705, GOST 8732, GOST 8733, GOST 8734, GOST 3262.

p.6.10 Wewnętrzne gazociągi stalowe należy zabezpieczyć przed korozją atmosferyczną zgodnie z SP 28.13330 poprzez malowanie. Kolor lakieru dobierany jest według uznania klienta.

pp.6.11 Wewnętrzne gazociągi wykonane z rur miedzianych muszą spełniać wymagania GOST R 52318, GOST 617, GOST 32598; mocowanie rur – zgodnie z Załącznikiem D.

Części łączące (złączki) wykonane z miedzi i stopów miedzi muszą spełniać wymagania GOST R 52922, GOST R 52948, GOST 32590 i GOST 32591.

Połączenie rur miedzianych z rurami stalowymi lub urządzeniami technicznymi odbywa się za pomocą kształtek wykonanych ze stopów miedzi (mosiądz lub brąz) zgodnie z GOST R 52949 i GOST 32585.

p.6.12 Rury i kształtki metalowo-polimerowe do gazociągów muszą spełniać wymagania norm lub specyfikacji technicznych dotyczących ich produkcji i posiadać zezwolenia wydane w sposób określony w obowiązującym ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej.

p.6.13 Gdy gazociągi przechodzą przez konstrukcje budowlane budynków i pomieszczeń (ściany, przegrody, podłogi itp.), gazociągi powinny być zamknięte w obudowach wykonanych z rur niemetalowych lub stalowych, spełniających wymagania wytrzymałości i trwałości. Obudowy i rury stalowe w nich muszą być pomalowane. Koniec obudowy musi wystawać ponad podłogę o co najmniej 30 mm.

Odległość od końców obudowy do stałego lub rozłącznego przyłącza gazociągu przyjmuje się na co najmniej 50 mm.

Szczelinę pierścieniową między gazociągiem a obudową przyjmuje się co najmniej 5 mm – dla gazociągów o średnicy zewnętrznej do 32 mm i nie mniejszej niż 10 mm – dla gazociągów o średnicy zewnętrznej 32 mm lub większej.

p.6.14 Mocowanie gazociągów do konstrukcji budynku musi mieć powierzchnię, która wyklucza możliwość mechanicznego uszkodzenia rury. Zapięcia powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Do układania otwartego dopuszcza się stosowanie obejm zaciskowych jako łączników, do układania ukrytego – plastikowych uchwytów do rur (zacisków) lub innych łączników zatwierdzonych przez producentów.

Metalowe łączniki muszą mieć miękkie uszczelki i powłokę antykorozyjną. Mocowanie gazociągów odbywa się na narożach gazociągu oraz na jego prostych odcinkach w odległości wykluczającej ugięcie lub uszkodzenie gazociągu oraz umożliwiającego przegląd i naprawę gazociągu i zainstalowanych na nim urządzeń technicznych. Odległość między podporami, łącznikami określa się na podstawie obliczeń lub zgodnie z tabelami w Załączniku E.

Odległość od krawędzi podpory mocowania do złącza spawanego gazociągu musi wynosić co najmniej 200 mm.

p.6.15 Odległości gazociągu wewnętrznego od sieci inżynieryjnych dla innych celów należy przyjąć w oparciu o warunki instalacji, możliwość przeglądu i naprawy, ale nie mniej niż:

 • z rurociągów systemu grzewczego, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji – 150 mm;
 • z sieci zasilających – 400 mm;
 • z rurociągów systemu grzewczego, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji – 100 mm;
 • z sieci zasilających – 100 mm.
READ
Rury polietylenowe do gazociągu: rodzaje, zakres zasad układania gazociągu polietylenowego

Odległość od gazociągu do konstrukcji komina z otwartym układaniem wynosi co najmniej 200 mm.

Cechy instalacji gazociągu

Tylko specjaliści w tej dziedzinie mają prawo do prowadzenia prac przy instalacji gazociągu. Aby dostarczyć gaz do prywatnego domu lub naprawić komunikację gazową, należy wybrać profesjonalistów.

Montaż rur odbywa się zgodnie z normami SNiP 2,04,08–87. Ten dokument reguluje wszystkie działania, odległości i rozmiary zamontowanej komunikacji.

Normy dotyczące instalacji gazociągu

Gazociąg to jedna z najważniejszych części domu. Dzięki niemu w pomieszczeniu pojawia się ogrzewanie, za pomocą urządzeń gazowych można gotować jedzenie i podgrzewać wodę na ciepłą wodę. Ale niewłaściwie użyty gaz może stać się poważnym problemem prowadzącym do tragedii. Aby tego uniknąć, wymyślono standardy stosowane przy instalacji gazociągu. Zapewniają bezpieczeństwo i prawidłową pracę urządzeń.

Normy dotyczące instalacji gazociągu

 • Zabronione jest przekraczanie gazociągu oraz otworów okiennych, drzwiowych i wentylacyjnych.
 • Odległość od rury do panelu elektrycznego musi wynosić co najmniej pół metra.
 • Między instalacją gazową a komunikacją elektryczną musi być co najmniej 25 cm.
 • Gazociąg powinien znajdować się na wysokości 220 mm od podłogi, w pomieszczeniach ze skośnym sufitem odległość ta wynosi 200 mm.
 • Do urządzenia gazowego można podłączyć elastyczny wąż o średnicy 10 mm.
 • W łazience nie można instalować podgrzewaczy wody.
 • Wysoka wilgotność tworzy przeciąg wsteczny, przez co pomieszczenie jest wypełnione tlenkiem węgla i może spowodować zatrucie.
 • Odległość między płytą a rurą musi być zachowana, musi przekraczać 80 cm.
 • Po dozowaniu urządzeń powinno rozpocząć się nachylenie rury 3%.
 • Urządzenie dozujące powinno znajdować się na wysokości 1600 mm od podłogi.
 • Miernik powinien znajdować się w odległości 80 cm od urządzenia grzewczego lub pieca.
 • Aby zainstalować gazociąg w ścianie, konieczne jest wykonanie otworu w ścianie oddzielonego od wentylacji.
 • Niezbędne jest zapewnienie dostępu do komunikacji. Możesz umieścić je w pudełku, ale musi być wyposażone w pokrywę, aby uzyskać dostęp.

Minimalna odległość instalacji

prace przygotowawcze

Przed rozpoczęciem montażu gazociągów wewnętrznych konieczne jest przygotowanie terenu. Aby to zrobić, będziesz musiał skoordynować pracę z odpowiednią organizacją. Koordynacja montażu gazociągu odbywa się w następującej kolejności:

 • Napisz wniosek do firmy monitorującej gospodarkę gazową.
 • Specjalista wyda werdykt o możliwości wykonania określonych prac.
 • Jeśli praca jest dozwolona, ​​specjalista sporządzi kosztorys ich realizacji.

Zezwolenia na instalację gazociągu wydawane są zgodnie z SNiP 2,04,08–87 oraz „Zasadami bezpieczeństwa w przemyśle gazowniczym”. Przygotowanie, koordynacja i przygotowanie projektu to znaczna część kosztów.

READ
Dlaczego potrzebujesz dolnej szuflady w kuchence gazowej: opcje korzystania z palety kaflowej

Używany sprzęt i narzędzia do montażu

Do instalacji gazociągu mistrzowie używają specjalnego sprzętu:

 • Długie zszywki lniane lub taśmy FUM do połączeń gwintowanych.
 • Klucze dźwigniowe z równoległymi szczękami. Powinny być wyposażone w nacięcia dla lepszej przyczepności do części.
 • Aparatura do spawania.
 • Okucia – części z drobnymi gwintami do łączenia kilku elementów.

Długi len cięty Klucze dźwigniowe ze szczękami równoległymi Spawarka

Wszystkie narzędzia i elementy systemu muszą posiadać certyfikat z fabryki produkującej te części. Wszystkie certyfikaty muszą być zgodne z wymaganiami Gosgortekhnadzor. Jeśli nie ma certyfikatów, użycie takich rur jest niemożliwe.

Procedura

Montaż gazociągu rozpoczynamy od pomiarów wszystkich wymaganych wymiarów. Na podstawie uzyskanych danych specjaliści opracowują projekt przyszłej sieci gazowej.

Kolejnym etapem może być zatwierdzenie projektu w organizacji nadzoru nad instalacjami gazowymi w lokalizacji budynku.

Po uzgodnieniu należy zlecić wykonanie części niezbędnych do realizacji projektu, zakupić materiały eksploatacyjne i dostarczyć to wszystko na miejsce montażu.

Gdy wszystkie części konstrukcji są gotowe i dostarczone na plac budowy, można przystąpić bezpośrednio do pracy. Podczas układania rur nie będzie możliwe użycie sprzętu gazowego, dlatego będziesz musiał wcześniej martwić się alternatywną metodą ogrzewania lub gotowania w czasie pracy.

Technika montażu gazociągów

Autonomiczny system zasilania gazem

Prace rozpoczynają się od wprowadzenia rur do budynku. Aby to zrobić, w ścianie zewnętrznej umieszcza się obudowę i przez nią wprowadza się dane wejściowe. Już wewnątrz zamocowany jest pion, znajdujący się 20 mm od ścian w pozycji pionowej. Połączenia na tym etapie wykonujemy za pomocą spawarki.

Skrzynki powinny znajdować się na wszystkich przecięciach rury ze stropami, ścianami i klatkami schodowymi.

Łączniki rur gazowych muszą być instalowane w odległości co najmniej 2 m od siebie. Zasady te dotyczą rur o średnicy 25 mm. Powinny umożliwiać naprawę i diagnozę ewentualnych uszkodzeń podczas eksploatacji. Końcówka każdego z łączników jest wbijana w specjalny drewniany kołek umieszczony w ścianie. Następnie punkt mocowania wylewa się zaprawą cementową, aby uzyskać dodatkową wytrzymałość.

Istnieje szereg zasad wykonywania prac spawalniczych:

 • Spawanie można wykonać na rurach o średnicy nieprzekraczającej 150 mm i grubości ścianki do 5 mm.
 • Spawanie łukowe stosuje się, gdy grubość rury przekracza 150 mm lub grubość ścianki przekracza 5 mm.
 • Przed instalacją konieczne jest przygotowanie rur do spawania. Aby to zrobić, są oczyszczane z zanieczyszczeń.
 • Każde złącze spawane musi być łatwo dostępne. Ukrywanie szwów w ścianie lub etui jest niedozwolone.

Należy zauważyć, że swobodny dostęp jest obowiązkowy dla wszystkich połączeń, a nie tylko spawów.

Wszystkie połączenia wykonywane są przez spawanie. Połączenia gwintowane są dozwolone tylko w miejscach instalacji zaworów odcinających, urządzeń pomiarowych (gazomierzy), połączeń rurowych z wężem prowadzącym bezpośrednio do urządzeń gazowych.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: