Metody korekty w rachunkowości i sprawozdawczości.

Poprawianie błędów w księgowości i sprawozdawczości to procedura, którą często musi przeprowadzić nawet najbardziej doświadczony księgowy. Jakie błędy księgowe mogą wpłynąć na raportowanie i spowodować karę dla firmy, a także jakie są sposoby korygowania błędów w księgowości, przeczytaj w naszym artykule.

Co to jest istotny błąd księgowy?

Głównym aktem regulacyjnym regulującym procedurę korygowania błędów w rachunkowości jest PBU 22/2010 „Korekta błędów w rachunkowości i sprawozdawczości” (zatwierdzony rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 28.10.2010 października 63 r. nr XNUMXn). Według PBU błąd nie może być nieścisłością w rachunkowości lub sprawozdawczości, która powstała w związku z pojawieniem się informacji po wprowadzeniu do księgowości faktu prowadzenia działalności gospodarczej.

RAS 22/2010 dzieli błędy księgowe na znaczące i nieistotne. Istotny błąd to taki, który sam lub w połączeniu z innymi błędami w okresie sprawozdawczym może wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podejmowane na podstawie zapisów księgowych za ten okres sprawozdawczy.

Przepisy nie ustalają stałej kwoty istotnego błędu – podatnik musi go samodzielnie zidentyfikować w ujęciu bezwzględnym lub procentowym. Poziom istotności, powyżej którego błąd uznawany jest za istotny, powinien być określony w polityce rachunkowości.

Urzędnicy w niektórych regulacjach zalecali ustalenie poziomu istotności równego 5% wskaźnika pozycji sprawozdawczej lub łącznej wielkości składnika aktywów lub pasywów (klauzula 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.05.2010 r. Nr 41n, par. 88 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2001 r. Rozporządzenia te straciły ważność. Proponujemy ustalenie zarówno bezwzględnego, jak i względnego wskaźnika do określenia istotnego błędu. Firma może ustawić wskaźnik bezwzględny w dowolnej wielkości.

Przykładowe sformułowanie polityki rachunkowości:

Błąd uznaje się za istotny, jeśli kwota zniekształcenia przekracza … tys. rubli. lub wartość błędu wynosi 5% sumy aktywów (pasywa), wartość wskaźnika sprawozdań finansowych.

Aby uzyskać informacje o tym, czym należy się kierować przy opracowywaniu polityki rachunkowości, przeczytaj materiał „PBU 1/2008 „Polityka rachunkowości organizacji” (niuanse)”.

Jeżeli pojedynczy błąd nie jest istotny, zgodnie z ustalonym kryterium, ale w okresie sprawozdawczym występuje wiele podobnych błędów – na przykład księgowy błędnie uwzględnia środki ochrony indywidualnej – to błędy te należy rozpatrywać łącznie, ponieważ łącznie można je uznać za znaczące.

W przypadku istotnych błędów w rachunkowości ustala się odrębne zasady korekty.

Korekta błędów w dokumentacji księgowej

Algorytm korygowania nieścisłości w księgowości zależy od tego, gdzie popełniono błąd – w rejestrze pierwotnym i rejestrach lub w samej sprawozdawczości, od czasu wystąpienia błędu i czy jest on istotny.

Istnieją następujące sposoby korygowania w rejestrze podstawowym i rejestrach:

 • Korekta – stosowana w dokumentach papierowych; nieprawidłowe informacje są przekreślane, aby można było odczytać oryginalne informacje, a obok nich dokonywany jest poprawny wpis. Korekta musi być poświadczona pełnym nazwiskiem i podpisem osoby odpowiedzialnej, datą i pieczęcią firmy (klauzula 7, art. 9 ustawy „O rachunkowości” z dnia 06.12.2011 nr 402-FZ).

UWAGA! Istnieje szereg dokumentów, w których korekty są niedopuszczalne. Należą do nich dokumenty gotówkowe i bankowe.

 • “Odwrócenie czerwonego” – stosowane w przypadku nieprawidłowego zaksięgowania faktur. W przypadku pisma ręcznego błędny wpis jest powtarzany czerwonym atramentem, a kwoty zaznaczone na czerwono należy odjąć podczas obliczania sum. W rezultacie błędny wpis zostaje anulowany, a zamiast tego konieczne jest dokonanie nowego księgowania z prawidłowymi rachunkami i kwotą. Jeśli księgowość jest prowadzona w standardowym programie komputerowym, zwykle wystarczy dokonać księgowania z tą samą korespondencją, ale wskazać kwotę ze znakiem minus. Wpis w rejestrach zostanie odjęty i zniwelowany niepoprawne okablowanie. Następnym krokiem jest naprawienie tego.
 • Księgowanie dodatkowe – stosowane, jeśli początkowa korespondencja rachunków była prawidłowa, ale z niewłaściwą kwotą lub transakcja nie została zarejestrowana w terminie. Firma dokonuje dodatkowego zapisu na brakującą kwotę, a jeśli kwota początkowa była zawyżona, dokonuje zapisu wymaganej różnicy czerwoną stroną. Ponadto księgowy jest zobowiązany do sporządzenia zaświadczenia-wyjaśnienia przyczyny korekty.

Aby dowiedzieć się, jak sporządzić takie zaświadczenie, przeczytaj artykuł „Zaświadczenie księgowe o naprawieniu błędu – próbka”.

Sposoby korygowania błędów w rachunkowości za 2021 r.

Kolejność poprawek zależy od istotności błędu i okresu wykrycia:

 • Błędy w 2021 r. zidentyfikowane przed końcem 2021 r. są korygowane w miesiącu, w którym zostały zidentyfikowane.
 • Nieznaczny błąd popełniony w 2020 r., ale wykryty w 2021 r., po zatwierdzeniu sprawozdawczości za 2020 r. jest korygowany zapisami na odpowiednich rachunkach księgowych w miesiącu 2021 r., w którym wykryto błąd; zysk lub stratę wynikającą z korekty błędu przypisuje się na konto 91.
 • Błąd z 2021 r., który został wykryty w 2022 r., ale przed datą podpisania sprawozdania za 2021 r., korygowany jest wpisem w operacjach księgowych za grudzień 2021 r. W podobny sposób korygowane są również istotne błędy księgowe, które wykryto po podpisaniu sprawozdania za 2021 r., ale przed datą jego przekazania organowi państwowemu lub właścicielom (akcjonariuszom).
 • Jeśli błąd z 2021 r. jest znaczący, a sprawozdawczość za 2021 r. została już podpisana i przekazana właścicielom (akcjonariuszom) i agencjom rządowym, ale nie została zatwierdzona, korygujemy go rachunkami, które będą datowane na grudzień 2021 r. Jednocześnie w nowej wersji rachunkowości należy wskazać, że sprawozdawczość ta zastępuje pierwotnie dostarczoną oraz wskazać przyczyny zastąpienia.
READ
Malowanie ścian: instrukcje dla tych, którzy wcale nie są malarzami - Lifehacker

UWAGA! Nowe oświadczenia należy przekazać wszystkim adresatom, którzy otrzymali poprzednie nieskorygowane oświadczenia.

 • Istotny błąd na 2021 r. ujawnił się po zatwierdzeniu rachunkowości za 2021 r. – poprawiamy go zapisami na kontach księgowych już w 2022 r. Konto 84 będzie wykorzystywane w księgowaniach.

W maju 2022 r. księgowy Perspektiva LLC odkrył, że nie odzwierciedlił czynszu w wysokości 2021 100 rubli w transakcjach na 000 r. Jest to istotny błąd zgodnie z polityką rachunkowości LLC Perspektiva, ponadto ujawniono go po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r. Księgowy zamieści:

Dt 84 Kt 76 w wysokości 100 000 rubli. — zidentyfikowano błędnie niezgłoszony wydatek za 2021 r.

Ponadto Perspektiva LLC musi złożyć wyjaśnienie dotyczące podatku dochodowego na 2021 rok.

Również przy korygowaniu istotnego błędu wykrytego po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego konieczne jest dokonanie retrospektywnego przeliczenia sprawozdania finansowego – jest to procedura doprowadzenia wskaźników sprawozdawczych do odpowiedniej formy, tak jakby błąd nie został zrobiony. Na przykład, jeśli po retrospektywnym przeliczeniu danych wskaźnik zysku na 2021 r. spadł z 200 000 rubli. do 100 000 rubli, następnie w raportach za 2022 r., W kolumnach danych porównawczych za 2021 r. Nie należy już wskazywać 200 000 rubli. (zgodnie z zatwierdzonym raportem) i 100 000 rubli. (po korekcie). Ta procedura nie może być wykonywana przez firmy stosujące uproszczone metody księgowe.

Informacje o tym, jakie raporty składają firmy prowadzące ewidencję w sposób uproszczony, można znaleźć w materiale „Uproszczone księgowe sprawozdania finansowe – KND 0710096”.

Informacje o stwierdzonych istotnych błędach lat ubiegłych, które zostały skorygowane w okresie sprawozdawczym, należy wykazać w nocie objaśniającej roczne rozliczenie księgowe. Podmiot prawny musi wskazać charakter błędu, kwotę korekty dla każdej pozycji sprawozdawczej oraz korektę bilansu otwarcia. Jeżeli organizacja podaje informacje o zysku na akcję, to w nocie wyjaśniającej podaje się również kwotę korekty według danych o zysku na akcję podstawowym i rozwodnionym.

Jakie inne informacje należy wskazać w nocie wyjaśniającej, opisano w artykule „Sporządzamy notę ​​wyjaśniającą do bilansu (próbka)”.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 22.01.2016 stycznia 07 r. nr 01-09-2235/XNUMX organizacja ma prawo do samodzielnego opracowania algorytmu korygowania błędów w rachunkowości i sprawozdawczości na podstawie obowiązujących przepisów. Rekomendujemy ustalenie wybranego zlecenia w polityce rachunkowości.

Korekta błędów w rachunkowości podatkowej

Jeżeli przepisy PBU 22/2010 dotyczą osób prawnych, ponieważ osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji, wówczas procedura poprawiania błędów w rachunkowości podatkowej dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i organizacji.

Zgodnie z art. 314 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej konieczne jest skorygowanie błędów w rejestrach podatkowych w sposób korygujący: musi być podpis osoby, która poprawiła rejestr, datę i uzasadnienie korekty.

Procedura korygowania błędów w rachunkowości podatkowej została szczegółowo opisana w art. 54 Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej.

Jeżeli w bieżącym okresie sprawozdawczym wykryto błąd w obliczeniu podstawy opodatkowania za poprzednie lata, konieczne jest ponowne obliczenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku za okres błędu.

Jeżeli niemożliwe jest określenie okresu błędu, przeliczenie dokonywane jest w okresie sprawozdawczym, w którym wykryto błąd.

Błędy w rachunkowości podatkowej, w wyniku których podstawa opodatkowania została zaniżona, co oznacza, że ​​podatek został zaniżony do budżetu, należy nie tylko skorygować, ale również przekazać do IFTS wyjaśnienie za okres błędu (art. 81 Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej). Jeśli jednak podczas kontroli podatkowej zostanie wykryty błąd, nie ma potrzeby składania wyjaśnień. W takim przypadku kwota zaległości lub nadpłat zostanie odnotowana w materiałach kontrolnych, a organy podatkowe wprowadzą te dane do osobistej karty konta firmy. Jeżeli firma złoży wyjaśnienie do organu podatkowego, wówczas dane w karcie zostaną zduplikowane.

Jeżeli na koniec roku istnieje spór z IFTS i istnieje duże prawdopodobieństwo dodatkowych podatków (kar), to w rachunkowości należy ujmować szacunkowe zobowiązanie. Przeczytaj więcej na ten temat w materiale „Spór podatkowy = Szacowana odpowiedzialność”.

W przypadku, gdy firma z powodu własnego błędu nadpłaciła podatek, może złożyć wyjaśnienie lub nie naprawić błędu (np. kwota nadpłaty jest nieznaczna). Inną opcją, jaką może podjąć firma, jest zmniejszenie podstawy opodatkowania w okresie, w którym wykryto błąd, o kwotę zawyżenia podstawy opodatkowania w okresie poprzednim. Można to zrobić przy obliczaniu podatku transportowego, odpraw, uproszczonego systemu podatkowego i podatku dochodowego.

READ
Jak poprawnie obliczyć czas naprawy, aby zdążyć na ważne wydarzenie?

UWAGA! Metoda ta nie może być stosowana przy identyfikowaniu błędów w obliczeniach podatku VAT, ponieważ zawyżony podatek VAT można skorygować jedynie poprzez złożenie aktualizacji za okres, w którym wystąpił błąd.

Jeżeli spółka działała ze stratą i zidentyfikowała w minionym okresie błąd, który zwiększałby stratę, to wydatki te nie mogą być uwzględnione w kalkulacji podatku za bieżący okres. Spółka powinna złożyć wyjaśnienie z nowymi kwotami wydatków i strat (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23.04.2010 nr 03-02-07/1-188).

Eksperci ConsultantPlus szczegółowo wyjaśnili, co zrobić, jeśli w pierwotnych dokumentach zostaną znalezione błędy. Uzyskaj próbny dostęp do systemu K+ i przejdź za darmo do Poradnika Podatkowego.

Kary za błędy księgowe

Błędy w księgowości i raportowaniu obarczone są karą dla firmy. Ponadto od 10.04.2016 kwietnia 30.03.2016 r. wzrosła wysokość kar za nieprawidłowe księgowanie – wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 77 marca XNUMX r. Nr XNUMX-FZ.

Sztuka. 15.11 Kodeksu wykroczeń administracyjnych w nowym wydaniu zawiera następującą listę naruszeń i kar za nie:

Nowa edycja art. 15.11 Kodeks Administracyjny

Stara wersja (ważna w przypadku naruszeń popełnionych przed 10.04.2016)

Zakłócenia w rachunkowości, które doprowadziły do ​​niedoszacowania podatków i opłat o 10% lub więcej

Zakłócenia w rachunkowości, które doprowadziły do ​​niedoszacowania podatków i opłat o 10% lub więcej

Zniekształcenie dowolnej pozycji księgowej o 10% lub więcej

Zniekształcenie dowolnej pozycji księgowej o 10% lub więcej

Utrwalenie wyimaginowanego, udawanego przedmiotu księgowości lub niezrealizowanego zdarzenia

Prowadzenie kont księgowych

Kompilacja ewidencji księgowej niena podstawie informacji z rejestrów księgowych

Brak rejestrów pierwotnych, księgowych lub raportu z audytu

Kara za naruszenie wykryte po raz pierwszy: od 5 000 do 10 000 rubli.

Kara za naruszenie wykryte po raz pierwszy: od 2 000 do 3 000 rubli.

Kara za powtarzające się naruszenie: od 10 000 do 20 000 rubli. lub dyskwalifikacja odpowiedzialnego urzędnika na okres do 2 lat

Możesz zostać ukarany grzywną w ciągu 2 lat od daty naruszenia.

Możesz zostać ukarany grzywną w ciągu 1 roku od daty naruszenia.

Tym samym urzędnicy rozszerzyli listę naruszeń w księgowości i sprawozdawczości, za które będą teraz karani grzywnami, oraz zaostrzyli sankcje, a także okres, w którym firma może zostać ukarana.

Wyniki

Błędy w rachunkowości i księgowości podatkowej przyprawiają księgowego o ból głowy, ponieważ oznacza to przeliczenie pozycji księgowych i kwoty zapłaconych podatków. A jeśli błąd został ujawniony przez organy podatkowe podczas kontroli, firma również zapłaci grzywnę, a urzędnik zostanie zdyskwalifikowany (jeśli naruszenia zostaną wykryte wielokrotnie).

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ConsultantPlus.
Bezpłatny dostęp próbny do systemu przez 2 dni.

Błędy początkującego księgowego. Przećwicz wskazówki, które pomogą Ci pracować pewnie i bez kar

Nikitchenko N.M.

Jeśli wierzyć słynnemu powiedzeniu, saper ma prawo tylko do jednego błędu. Księgowy w swojej pracy też często przechodzi przez swego rodzaju pole minowe. Ale w przeciwieństwie do działań sapera błędy księgowe nie są tak fatalne, a w niektórych przypadkach można je naprawić. Ale oczywiście nie oznacza to, że można je lekceważyć.

Dlaczego nowi księgowi popełniają błędy

 1. Brak czasu. Tutaj polecam częściej pamiętać powiedzenie „Nie odkładaj do jutra wszystkiego, co można powinno być zrobione dzisiaj.” Robiąc wszystko w ostatniej chwili, w ograniczonym czasie, nieświadomie stajesz się zakładnikiem okoliczności, które zmuszają Cię do popełnienia błędu.
 2. nieuwaga. Na podstawie pośpiechu. Nie ma sposobu, żeby myśleć, sprawdzać, liczyć poprawnie. Gdyby tylko zdążyć na czas, może to uniesie.
 3. Brak wymaganej wiedzy i doświadczenia. Moim zdaniem ten czynnik jest najistotniejszy. Jeśli można zdobyć doświadczenie, znajomość wymagań prawnych dla miejsca pracy jest niezbędnym narzędziem, które jest potrzebne niemal natychmiast, gdy tylko zaczniesz pracę. Dlatego nie spiesz się, aby zdobyć wszystko na raz, podnosząc poprzeczkę do poziomu głównego księgowego. Pracuj prywatnie, sprawdzaj się w różnych dziedzinach i zdobywaj doświadczenie. Uczyć się. Spróbuj uczyć się na błędach innych ludzi.

Na końcu artykułu znajduje się ściągawka.

Jakie błędy popełniają najczęściej księgowi?

Podzielę się z Wami niektórymi błędami, z którymi musiałem się zmierzyć przez lata pracy jako główny księgowy, audytor, przy przeprowadzaniu audytów i ogólnie monitorowaniu stanu rachunkowości. I doradzę jak ich uniknąć lub poprawić.

READ
Błędy przy montażu okien plastikowych: jak śledzić pracę instalatorów, na co zwracać uwagę

1. Nieostrożność i pośpiech

Niestety z tego powodu nie tylko początkujący księgowi popełniają błędy.

Praktyczny przykład. Sekcja bankowa. Organizacja jest duża, dział księgowości duży, jest osobna osoba do współpracy z bankami. Pobiera płatności, otrzymuje wyciąg, a inny księgowy rozdaje wyciąg. Jak rozpoznałem błąd? Po zleceniu uzgodnienia z fiskusem znalazłem duże nadpłaty w podatkach z listy płac, nadpłaty w starym KBK. Oczywiście miałem pytanie, o co chodzi. Podatki naliczane są co miesiąc, księgowy otrzymuje kwoty do płacenia podatków zgodnie z rejestrem (swoją drogą firma ma ponad 20 odrębnych oddziałów).

Zamówiłem wyciąg z tego samego urzędu skarbowego i zacząłem weryfikować płatności. Ku mojemu zdziwieniu pomimo tego, że kwoty podatków z miesiąca na miesiąc w rzeczywistości były różne, to co miesiąc na wyciągu znajdowały się te same kwoty. Jak myślisz, co działo się z miesiąca na miesiąc?

Księgowa w obszarze operacji bankowych (ponad 7 lat doświadczenia), dokonująca płatności w ostatnim dniu terminu płatności, zdając sobie sprawę, że nie ma czasu, kopiowała płatności z miesiąca na miesiąc, ale nie miała dość czas na sprawdzenie kwoty płatności. Ponadto zmieniono BCC dla niektórych podatków, a płatności trafiły do ​​starego CBC.

Nietrudno się domyślić, że przy takim nastawieniu i nieuwadze łatwo można dostać mandaty i kary z podatku. Na razie uratował tę organizację nadpłacenie podatków. To też nie jest dobre, ponieważ część płatności nie mogła zostać zwrócona z powodu upływu terminu przedawnienia.

 • Porady dla początkującego księgowego: Niech regułą będzie sprawdzanie treści polecenia zapłaty. Kopiując go w systemie „bank-klient”, nie zapomnij sprawdzić danych odbiorcy, zwłaszcza KBK. Jeśli chodzi o podatki, pamiętaj o określeniu nowego okresu, za który dokonywana jest wpłata i koniecznie sprawdź wysokość wpłaty. Pomoże Ci to uniknąć błędów podczas dokonywania płatności.

2. Zły wybór korespondencji fakturowej

Pytanie z praktyki. Jak poprawnie określić księgowanie, jeśli w planie kont wpiszą „konto 05 odpowiada rachunkom: wg debetu 04,79” Czy będzie księgował D 05 K 04 czy będzie księgował D 04 K 05?

odpowiedź. Przyjrzyjmy się planowi kont. Jest w nim wskazówka, a taka wskazówka jest napisana dla każdego konta – wystarczy uważnie przeczytać treść: „Naliczona kwota amortyzacji wartości niematerialnych znajduje odzwierciedlenie w księgowaniu na rachunku konta 05„ Amortyzacja wartości niematerialnych „w korespondencji z rozliczeniami do rozliczenia kosztów produkcji (kosztów sprzedaży)”.

A potem w tym samym planie kont widzimy:

Konto 05 „Amortyzacja wartości niematerialnych” odpowiada rachunkom:

przez debet na pożyczkę
04 Wartości niematerialne 08 Inwestycje w aktywa trwałe
79 Osady rolnicze 20 Główna produkcja
23 Branże pomocnicze
25 Ogólne koszty produkcji
26 Wydatki ogólne
29 Branże usługowe i gospodarstwa rolne
44 Koszty sprzedaży
79 Osady rolnicze
97 Odroczone koszty

Konta rachunku kosztów (20, 23, 25, 26, 44) jak widać znajdują się w kolumnie „pożyczka”, a samo księgowanie amortyzacji zgodnie z zasadami rachunkowości jest odzwierciedlone jako: D 20 (23, 26, 44) K 05. A powyżej w planie kont widzieliśmy podpowiedź.

W związku z tym, jeśli w planie kont widać, że konto 05 „Amortyzacja wartości niematerialnych” odpowiada rachunkom debetowym 04, 79, księgowania są następujące: D 05 K 04 i D 05 K 79.

 • Porada dla początkującego księgowego: szukaj wskazówek w dokumentach regulacyjnych. Zawsze tam są.

3. Błędy w przygotowaniu dokumentów pierwotnych

Wszystkie dane księgowe oparte są na dokumentach pierwotnych. Dlatego naruszenia podczas wypełniania „podstawowego” prowadzą do zniekształcenia poświadczeń. Na etapie przetwarzania i wprowadzania informacji do bazy informacyjnej pojawiają się również błędy:

 1. Literówki podczas przesyłania danych.
 2. Błędy w obliczeniach. Dane z księgarni nie zawsze trafiają bezpośrednio na konta księgowe. Często wcześniej konieczne jest przeprowadzenie dość skomplikowanych obliczeń. Przede wszystkim pojawiają się tutaj błędy w kalkulacji kosztów i płac. W obu tych przypadkach specjalista musi wziąć pod uwagę wiele niuansów, aby poprawnie określić kwotę transakcji.
 3. Błędne posty. Nawet jeśli dokument jest sporządzony poprawnie, a kwota jest określona bezbłędnie, może trafić w niewłaściwe miejsce. Na przykład często występują błędy przy podziale kosztów produkcji między kontami 20, 25 i 26.

Przykład błędu:

List przewozowy jest nieprawidłowo wypełniony – może to prowadzić do dodatkowego naliczenia podatku dochodowego, kar, grzywien. Wszystkie błędy jakie popełniono w listach przewozowych można podzielić na dwie grupy. Te pierwsze sprowadzają się do błędnego umieszczenia szczegółów dokumentu lub użycia nieaktualnego formularza. Drugi – do wprowadzenia fałszywych lub niepoprawnych informacji:

 • trasa pojazdu jest wskazana niepoprawnie lub szczegółowo;
 • błędnie wskazane koszty paliwa;
 • Numer prawa jazdy pracownika jest nieprawidłowy.
READ
Które ściany wytrzymają krócej?

Takie niedociągnięcia mogą znacznie zniekształcać informacje o zużyciu paliw i smarów i prowadzić zarówno do problemów z organami nadzoru, jak i pytań ze strony kierownictwa przedsiębiorstwa. Chociaż list przewozowy wypełnia głównie kierowca, sprawdzenie i ewidencjonowanie „voucherów” należy do księgowego, więc mogą się do niego nasuwać pytania w przypadku błędów.

 • Porady dla początkującego księgowego: Zawsze sprawdzaj sporządzone dokumenty podstawowe i informacje, które do nich wprowadzasz. W przypadku korzystania z formularzy podstawowych dokumentów zatwierdzonych przez samą organizację, sprawdź, czy wszystkie wymagane szczegóły są odzwierciedlone w tym formularzu. W rzeczywistości trzeba to zrobić tylko raz, w momencie, gdy po raz pierwszy spotkałeś się z formą dokumentu lub po raz pierwszy księgujesz ten dokument w księgowości.

Na webinarium „Analiza błędów początkującego księgowego. Practicum „Opowiadam o 10 najczęstszych błędach. Początkującego księgowego chciałbym ostrzec przed kolejnym błędem, który może doprowadzić do katastrofalnych skutków dla księgowego i samej firmy.

4. Próbuj podążać za pragnieniami dyrektora lub właścicieli firmy

Mam na myśli prowadzenie nieistniejących dokumentów, odzwierciedlenie w księgowaniu operacji, których w rzeczywistości nie ma lub w ogóle nie było. Szef firmy lub właściciele uważają, że lepiej dla nich wiedzieć, ile płacić podatków. A w momencie, gdy księgowy ma obliczoną liczbę na podstawie dostępnych dokumentów dotyczących faktów z życia finansowego i gospodarczego, kierownik (właściciel) ma ochotę zmniejszyć tę liczbę za wszelką cenę. I tutaj najważniejsze jest stawianie oporu. Nie każdemu doświadczonemu księgowemu udaje się obronić swoją pozycję, a jeszcze trudniejsze dla początkującego.

Przykład z praktyki:

Sprawdzam firmę budowlaną. Wymagane dokumenty podstawowe dla jednego z obiektów. Przyniosły. W jednym z dokumentów dostrzegam ślady jego fałszowania. Zaczynam zadawać pytania wiodące i okazuje się, że księgowa sporządziła dokument na prośbę dyrektora, bo był duży podatek dochodowy. Jak myślisz, co by się stało z księgowym i dyrektorem, gdyby to wyszło podczas kontroli fiskusa? Księgowy musiał wprowadzać zmiany do już złożonych raportów, dopłacać podatki i kary, aby nie otrzymać kar.

W praktyce miałem wiele takich przykładów. Nie każdy początkujący księgowy rozumie, jak bardzo zbliża się do krawędzi przepaści, kiedy zgadza się na takie przygody. Czy ci się to podoba, czy nie, mechanizmów kontroli przedsiębiorstw i dokumentów w fiskusach jest bardzo dużo i zawsze istnieje stuprocentowa szansa, że ​​wyjdą na jaw fakty fałszerstwa, fałszerstwa i nieścisłości w dokumentach.

 • Porady dla początkującego księgowego: nie stosuj się do życzeń reżysera lub właścicieli. Zapraszam do obrony swoich stanowisk, szukania legalnych sposobów na zminimalizowanie podatków. Jeśli nie możesz, poproś o polecenie przechowywania takich dokumentów i w żadnym wypadku nie zgadzaj się na samodzielne „sporządzanie” takich dokumentów.

Jak poprawić błędy w księgowości

1. Napraw drobne błędy

Najprostszym przypadkiem jest wykrycie błędu przed końcem okresu rozliczeniowego. Zwykle jest to miesiąc. W takim przypadku w praktyce często błędny dokument jest po prostu eliminowany i zastępowany właściwym.

Nie zapomnij jednak sprawdzić, czy wszystkie zmiany dokonane w dokumentach papierowych są w odpowiednim czasie uwzględniane w bazie informacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza dużych firm ze złożonym systemem wymiany danych.

Proszę zwrócić uwagę: jeżeli księgowy popełnił błąd w dokumencie związanym z rozliczeniami „zewnętrznymi” (np. w fakturze wysyłkowej), to sytuację komplikuje fakt, że konieczne jest dokonanie zmian w księgowości kontrahenta. W przeciwnym razie podczas kontroli organy podatkowe nieuchronnie będą miały pytania. Tutaj nie można już ograniczać się do prostej wymiany dokumentów. Aby naprawić błąd, księgowi muszą wykonać dodatkowe operacje, takie jak odwrotna sprzedaż części wysłanego towaru.

Jeśli okres został zamknięty, a raport został złożony, to organizacja będzie miała znacznie więcej problemów. Zazwyczaj błędy księgowe prowadzą do zniekształceń podatkowych. Jeśli podatek został zaniżony, to po złożeniu skorygowanej deklaracji firma będzie musiała zapłacić różnicę, a także kary.

Analizuję również przykłady poprawiania drobnych błędów w webinarze. I z reguły korekta drobnych błędów, choć budzi wątpliwości, nie prowadzi do globalnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa.

2. Korekta istotnych błędów

Chcę się zatrzymać na analizie korekty istotnych błędów, bo w webinarium „Analiza błędów początkującego księgowego. Warsztat » Opowiadam o najprostszych błędach i jak je naprawić.

Co to jest poważny błąd?

Przejdźmy do PBU 22/2010 „Poprawa błędów w księgowości i sprawozdawczości”:

„Błąd jest uznawany za istotny, jeżeli pojedynczo lub w połączeniu z innymi błędami za ten sam okres sprawozdawczy może wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych za ten okres sprawozdawczy. Organizacja samodzielnie określa istotność błędu na podstawie zarówno wielkości, jak i charakteru odpowiedniego artykułu (artykułów) sprawozdania finansowego.

Z reguły polityka rachunkowości określa znak istotności wskaźników księgowych od 5% i więcej. Oznacza to, że jeżeli w wyniku błędu wskaźnik księgowy jest zniekształcony o więcej niż 5%, błąd uznaje się za istotny. Istotne błędy można poprawić na kilka sposobów, a metody te zależą od momentu wykrycia błędu.

READ
Odwodnienie ścian fundamentu: technologia i schematy aranżacji drenażu

Na końcu artykułu znajduje się ściągawka.

Jeżeli istotny błąd zostanie wykryty przed zgłoszeniem, zanim zostanie przekazany zainteresowanym użytkownikom, to jest on korygowany w grudniu roku sprawozdawczego lub w okresie odkrycia (jeżeli został wykryty i popełniony w jednym okresie sprawozdawczym). Jeżeli przed zgłoszeniem zostanie zidentyfikowany znaczący błąd, ale zgłoszenie zostało już przekazane zainteresowanym użytkownikom (np. udziałowcom), poprawiają go, ponownie w grudniu, ponownie podpisują zgłoszenie u kierownika i ponownie składają zgłoszenie zainteresowanym użytkowników.

Jeżeli po złożeniu raportów do organów podatkowych zostanie wykryty istotny błąd, należy go poprawić z uwzględnieniem wymagań PBU 22/2010:

 • ewidencja na dzień wykrycia błędu na koncie 84 „Zyski zatrzymane (niepokryta strata)”; lub
 • wpisy od 1 stycznia bieżącego roku.

Przygotowując raporty za rok bieżący, będziesz musiał przeliczyć w nim dane z lat ubiegłych tak, jakby nie było błędu. W notach wyjaśniających do sprawozdawczości należy wskazać, dlaczego dane za poprzednie lata w bieżącej sprawozdawczości nie pokrywają się z danymi w raportach wcześniej sporządzonych, zatwierdzonych i przekazanych użytkownikom.

Jakie okablowanie należy wykonać?

Jeżeli błąd wpłynął na wynik finansowy, należy dokonać zapisu odwrotnego do błędnego księgowania, ale w korespondencji z kontem 84 „Zyski zatrzymane (niepokryta strata)”. Następnie w razie potrzeby dokonaj poprawnego księgowania również w korespondencji z kontem 84.

Jeżeli błąd nie wpłynął na wynik finansowy, należy odwrócić błędny wpis i dokonać prawidłowego.

 • Porady dla początkującego księgowego: w przypadku wykrycia błędu sporządź sprawozdanie księgowe, dokonaj obliczeń, ustal, czy błąd jest istotny, czy nieistotny. Działać zgodnie z wymaganiami PBU 22/2010. Każda korekta jest transakcją biznesową i musi być udokumentowana. Forma sprawozdania księgowego dla organizacji komercyjnej nie jest ustanowiona przez prawo. Musi być zatwierdzony w polityce rachunkowości organizacji.

Jaka jest odpowiedzialność księgowego za błędy

Odpowiedzialność administracyjna grozi księgowemu za rażące błędy rachunkowe, wymienione w notach do art. 15.11 Kodeks administracyjny Federacji Rosyjskiej:

 • zaniżenie podatków i opłat o co najmniej 10% z powodu nieprawdziwych danych księgowych;
 • zniekształcenie dowolnego wskaźnika sprawozdania księgowego (finansowego), wyrażonego w kategoriach pieniężnych, o co najmniej 10%;
 • rejestracja w księgach rachunkowych faktu z życia gospodarczego, który nie miał miejsca, lub wymyślonego lub pozorowanego przedmiotu księgowania;
 • prowadzenie rachunków księgowych poza obowiązującymi rejestrami księgowymi;
 • sporządzanie sprawozdań księgowych (finansowych) nie opartych na danych zawartych w rejestrach księgowych;
 • w organizacji brakuje podstawowych dokumentów księgowych, rejestrów księgowych, sprawozdań finansowych i raportu z audytu.

Za pierwsze naruszenie – grzywna w wysokości od 5000 10 do 000 10 rubli. Za powtarzające się naruszenie – grzywna od 000 20 do 000 15.11 rubli. lub dyskwalifikacja na okres od roku do dwóch lat. Zamiast grzywny księgowy może zostać zdyskwalifikowany na okres od roku do dwóch lat (art. XNUMX Kodeksu wykroczeń administracyjnych).

Podobna kara przewidziana jest za nieopłacanie składek ubezpieczeniowych. Jeśli błąd spowodował duże zaległości podatkowe, inspektorzy mogą odzyskać go od księgowego i pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej. Ryzyko to pojawi się, gdy sama firma nie będzie w stanie spłacić zadłużenia wobec budżetu (Uchwała Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z dnia 08.12.2017 r. nr 39-P).

Księgowy uniknie odpowiedzialności administracyjnej, jeśli zniekształcił sprawozdanie finansowe z winy innych osób (Ustawa federalna nr 29.05.2019-FZ z dnia 113 maja XNUMX r.), a mianowicie:

 • odzwierciedlone w księgowości pierwotne dokumenty, które zniekształcają fakty życia gospodarczego, jeżeli takie dokumenty zostały skompilowane przez inne osoby;
 • nie odzwierciedlały faktu życia gospodarczego w księgowości ze względu na fakt, że inni pracownicy nie przekazywali terminowo niezbędnych dokumentów pierwotnych do działu księgowości.
 • Porada dla początkującego księgowego: Aby się zabezpieczyć, zarejestruj datę otrzymania spóźnionych dokumentów. Zrób notatkę wyjaśniającą od pracownika o przyczynie, dla której nie przesłał dokumentu do działu księgowości na czas.

Mam nadzieję, że artykuł pomoże Ci uniknąć błędów. Umieść swoje oceny pod artykułem – Twoja opinia jest dla nas ważna.

Pracuj z przyjemnością, a wszystko się ułoży!

Kołyska

Ściągawka zawiera przydatne informacje z artykułu:

Korespondencja księgowa. Zapisy księgowe. Co początkujący księgowy musi wiedzieć 470.8 KB

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: