Wymagania dotyczące układania gazociągu w osiedlach: głębokość i zasady układania rurociągu naziemnego i podziemnego © Geostart

Zasady układania gazociągów wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zasady układania gazociągów są dość surowe, ponieważ komunikacja ta jest systemami o zwiększonym niebezpieczeństwie. Naruszenie ustalonych norm podczas budowy grozi wyciekiem gazu i innymi równie niebezpiecznymi sytuacjami.

Dlatego proces budowy gazociągów jest możliwy tylko przy zachowaniu wszystkich wymagań określonych przez prawo. W rzeczywistości jest ich sporo i zależą one głównie od lokalizacji sieci, a także sposobu jej układania. Rozważ najważniejsze punkty w tym zakresie.

Zasady układania gazociągów wewnątrz budynków

Jeśli system gazociągów znajduje się wewnątrz budynku, nazywamy go gazociągiem wewnętrznym, który ogranicza się do zewnętrznych powierzchni ścian lub konstrukcji otaczających. Innymi słowy, system ten obejmuje wszystkie rury gazowe począwszy od ścian, a skończywszy na urządzeniach pomiarowych dla konsumentów, a także wszystkie elementy niezbędne do działania: wejścia, piony, okablowanie.

Zasady układania gazociągów wewnątrz budynków

Gazociągi wewnętrzne są instalowane w ścisłej zgodności z wymogami regulacyjnymi. Nieautoryzowana instalacja systemu z rażącym naruszeniem niektórych przepisów jest zabroniona. Oto główne punkty zasad, których należy przestrzegać:

 • Wprowadzanie rur odbywa się bezpośrednio do konsumenta. Zabrania się układania gazociągu przez inne tereny.
 • Krzyżowanie się rur gazowych i powietrznych jest niedozwolone, jeśli narusza to tryb pracy systemu kanałów powietrznych budynku.
 • Ciśnienie w wewnętrznym systemie gazociągów nie może przekraczać 3 kPa.
 • Przy przekraczaniu korytarzy rury montuje się w odległości co najmniej 2,2 m od dna rury do podłogi i 10 cm od góry rury do sufitu.
 • Rurociągi gazowe są mocno przymocowane do ścian za pomocą zacisków, haczyków lub wsporników.
 • Rury w układzie wewnętrznym nie powinny swobodnie zwisać pod wpływem własnej elastyczności.
 • Dla każdego urządzenia pomiarowego wymagane jest oddzielne zejście.

Na lokal z odbiorcą gazu nakładane są również specjalne wymagania. Powinno:

 • dobrze oświetlony;
 • mieć kanał wentylacyjny, a przy braku takiej specjalnej instalacji wentylacyjnej;
 • mieć okno z oknem lub pawężą;
 • mieć powierzchnię odpowiadającą liczbie palników kuchenki gazowej: dla dwóch palników minimalna powierzchnia to 8 metrów kwadratowych. m, dla trzech – 12 mkw. m, dla czterech – 15 mkw. m.

Zasady układania wewnętrznych gazociągów wymagają stosowania wyłącznie rur stalowych ze złączami spawanymi. Wyjątkiem może być instalacja zaworów odcinających do urządzeń gazowych. W tych miejscach dopuszczalne jest połączenie gwintowane lub kołnierzowe, pod warunkiem zapewnienia dostępu w celu przeprowadzenia prac kontrolnych i naprawczych.

Wewnętrzna komunikacja gazowa jest układana wyłącznie w sposób otwarty. Przejście rury przez sufit odbywa się przez obudowę z wystającymi końcami odpowiednio co najmniej 3 cm powyżej i poniżej sufitu. Pomiędzy powierzchniami rurociągu a obudową pozostaje przestrzeń, którą należy wypełnić smołowanym kablem lub jakimś elastycznym materiałem. Alternatywnie szczelinę tę można zamknąć gumową tuleją.

W przypadkach, gdy wymagane jest wyłączenie pionu gazowego w budynku mieszkalnym, który obsługuje więcej niż pięć pięter, na gazociągu montowane jest specjalne urządzenie rozłączające. Ta sama operacja jest wykonywana w celu wyłączenia licznika. W takim przypadku urządzenie jest instalowane na wejściu lub, jeśli nie jest to możliwe, przed samym licznikiem.

Ponadto, jeśli to konieczne, instalacja urządzeń odłączających odbywa się przed urządzeniami zużywającymi gaz (piece, kotły, piece) i na odpowiednich gałęziach.

Zasady układania gazociągu w prywatnym domu

Komunikacja gazowa to potencjalnie niebezpieczne systemy. Wysoki poziom zagrożenia zobowiązuje do spełnienia całego szeregu wymagań podczas instalacji, niezależnie od użytych materiałów i sposobu układania.

Projektowanie struktury ujęcia wody: cechy procesu

Oto główne zasady:

 • Konieczne jest wprowadzenie rury do domu bezpośrednio do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest sprzęt do korzystania z gazu. Dopuszcza się wejście do sąsiedniego pomieszczenia, jeśli jest połączone otwartym otworem.
 • Przed wejściem do budynku rury układane są pod ziemią na głębokości od 1,25 do 1,75 m.
 • Rurociąg wprowadzany jest do domu na głębokości od 0,75 do 1,25 m.
 • Wejście rury do budynku jest dopuszczalne zarówno przez ścianę, jak i fundament.
 • Gazociąg musi znajdować się co najmniej 0,2 m powyżej lub poniżej instalacji grzewczej, kanalizacyjnej i wodociągowej.W przypadku kablowych sieci komunikacyjnych i kabli elektrycznych minimalna odległość pionowa wzrasta do 0,5 m.
 • Rury stalowe układane pod ziemią muszą być uszczelnione, aby zapobiec rozwojowi korozji.
 • Podczas podłączania prywatnego domu do gazociągu zabrania się umieszczania pionów i sieci dystrybucyjnych w salonach.
 • Zabrania się również układania wewnętrznych rur gazowych przez kominy i kanały wentylacyjne.
 • Gazociąg nie powinien przechodzić przez drzwi i okna. W miejscach, w których przechodzą ludzie, rury muszą znajdować się co najmniej dwa metry od podłogi.
 • Elementy gazociągu układane są bez skosów, ściśle pionowo lub poziomo. W tym ostatnim przypadku dopuszczalne jest niewielkie nachylenie 2-5 milimetrów na metr do urządzeń przyrządu.
 • Piony znajdują się tylko w lokalach niemieszkalnych. Jeśli te ostatnie nie są dostępne, podstopnicę można umieścić na zewnątrz wzdłuż ściany elewacyjnej z maksymalnym dopuszczalnym spadkiem 2 mm.
 • W projekcie instalacji szczególną uwagę zwraca się na instalację dźwigów, których osie muszą być równoległe do ścian.
 • Do wejścia do budynku i rozprowadzenia wewnętrznej instalacji gazowej wykorzystywane są wyłącznie rury stalowe.
READ
Dlaczego butla z gazem jest pokryta szronem: czy gaz w butli może zamarznąć i jak temu zapobiec?

Zasady układania gazociągu w prywatnym domu

Wszystkie powyższe wymagania muszą być spełnione, aby rurociąg mógł zostać oficjalnie oddany do eksploatacji. Eliminacja zidentyfikowanych naruszeń doprowadzi co najmniej do dodatkowych kosztów.

Zasady układania gazociągów zewnętrznych

Zgazowanie każdego budynku dzisiaj odbywa się pod ziemią lub na powierzchni. Pierwsza opcja jest częściej stosowana w gęstych budynkach. Drugi przypadek jest bardziej poszukiwany w małych miastach. Rozważ obie opcje układania zewnętrznych gazociągów.

sieci podziemne

Pomimo względnego kosztu metody podziemnej, jej wybór jest w wielu przypadkach obowiązkowy, zapisany w zasadach układania podziemnych gazociągów. Jednym z takich przypadków jest bliskość linii wysokiego napięcia. Konieczne jest również ułożenie rur pod ziemią na skrzyżowaniu z drogą lub koleją. Sieci podziemne są układane z uwzględnieniem następujących cech:

 • Istnieje możliwość poprowadzenia rury pod ziemią na głębokości 60 cm, pod warunkiem, że w tym miejscu nie ma stałego ruchu.
 • Jeśli w obszarze układania znajduje się gleba skalista, dodatkowo konieczne jest stworzenie poduszki z piasku o minimalnej grubości 20 cm, co prowadzi do zwiększenia głębokości wykopu o tę ilość.

sieci podziemne

Podziemne gazociągi mogą przecinać się z innymi sieciami inżynieryjnymi. W takim przypadku obowiązują wymagania dotyczące minimalnych odległości pionowych od rur do skrzyżowania:

 • 0,5 m – dla zwykłych kabli elektrycznych i zbrojonych kabli komunikacyjnych;
 • 1 m – dla kabli elektrycznych z wypełnieniem olejowym o napięciu 110-220 kV;
 • 0,2 m – dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i wodociągowych, a także nieopancerzonych kabli telefonicznych i sieci ciepłowniczych.

Podane odległości minimalne mogą zostać zmniejszone (z wyjątkiem ostatniego przypadku), pod warunkiem, że skrzyżowana komunikacja znajduje się w skrzynkach ochronnych. Jednocześnie sama obudowa musi rozciągać się na co najmniej metr z każdej strony granic rurociągu.

Rurę gazową dowolnego typu należy również ułożyć w przypadku, gdy przechodzi nad lub pod dużym kolektorem, kanałem grzewczym lub tunelem.

Na takim skrzyżowaniu dodatkowo sprawdzana jest jakość spoin rur. Średnicę obudowy dobiera się tak, aby była co najmniej o 100 mm większa niż odpowiednia średnica rury w tej sekcji. Innymi słowy, jako przypadek można zastosować odcinek rury, którego odległość od wewnętrznej powierzchni do najbliższego punktu na zewnętrznej powierzchni gazociągu jest równa lub większa niż 50 mm.

Jeśli gazociąg przechodzi przez ścianę, w niektórych przypadkach wartość ta ulega podwojeniu. Szczelina powstała między obudową a rurą jest wypełniona bitumem.

Tutaj również ważne jest, aby nie zapomnieć o minimalnej odległości zaworów odcinających i kolektorów kondensatu od skrzyżowań z gazociągiem z innymi sieciami inżynieryjnymi – wynosi 2 m.

Istnieją specjalne zasady układania gazociągów z sąsiednią komunikacją. Na terenie osiedli umożliwiają układanie dwóch gazociągów w jednym wykopie. Wzajemny układ jest dozwolony zarówno w poziomie, jak i w pionie. Określona minimalna odległość między tymi rurami nie jest regulowana przez przepisy. Należy jednak zapewnić prześwit wystarczający do normalnego prowadzenia naprawy i innych prac.

Standardy projektowania urbanistycznego: koncepcja, przygotowanie i zatwierdzenie

Zabrania się układania podziemnych gazociągów w kanałach, kolektorach i tunelach. Wyjątkową sytuacją jest leżenie w warunkach wiecznej zmarzliny. W takim przypadku możliwe jest ułożenie rury pod drogą, jeżeli ciśnienie gazu w tej rurze nie przekracza 0,6 MPa. Wejścia i wyjścia z odcinków podziemnych muszą być zamknięte w skrzynkach.

Sieci napowietrzne

Rurociągi tego typu znajdują się na wysokości do 2,2 m od poziomu terenu. Budowa odcinków naziemnych obejmuje:

 • wsporniki wykonane z materiałów niepalnych;
 • elementy budowlane pobliskich budynków i budowli.

Podpory z kolei mogą być konstruowane w formie słupów, wiaduktów i innych. Jako elementy nośne wykorzystywane są również ściany budynków i innych obiektów budowlanych.

Sieci napowietrzne

Budynki służące do umieszczenia gazociągu naziemnego mają określone wymagania. Tak więc dozwolone jest posiadanie rur gazowych:

 • na elementach nieruchomości przeznaczonych do celów nieprzemysłowych, jeżeli ciśnienie gazu w tym odcinku rurociągu nie przekracza 0,005 MPa;
 • na ścianach i dachach budynków przemysłowych, kotłowni o pierwszym i drugim stopniu odporności ogniowej i klasie bezpieczeństwa pożarowego C0, jeżeli ciśnienie gazu w tym odcinku rury nie przekracza 1,2 MPa;
 • na ścianach większości innych budynków, jeżeli ciśnienie gazu w tym odcinku rury nie przekracza 0,3 MPa.
READ
Naprawa pieców gazowych: przegląd głównych awarii pieców gazowych i zalecenia napraw © Geostart

Zabrania się układania wzniesionych odcinków gazociągu tranzytowego wzdłuż elementów jakichkolwiek budynków i budowli, z wyjątkiem obiektów przemysłowych.

Dozwolone jest mocowanie jednego rurociągu na ścianach budynku mieszkalnego w celu przesyłania gazu do innych odbiorców. W takim przypadku gazociąg musi być niskociśnieniowy, mieć średnicę do 100 mm i znajdować się w odległości mniejszej niż 20 cm od dachu.

Sekcje naziemne można montować na przeprawach mostowych wykonanych z materiałów niepalnych.

Dopuszcza się korzystanie z gazociągów mieszanych. Na przykład gaz jest najpierw przesyłany przez odcinek podziemny, a następnie, aby ominąć przeszkodę, rura wychodzi z wykopu i idzie na podpory. Jeśli konieczne jest przejście przez jezdnię, układa się pod nią rurociąg.

Strefy chronione gazociągów

Strefa chroniona to działka ograniczona dwoma liniami równoległymi do osi gazociągu i zlokalizowana po obu jego stronach. Odległość od osi rury do dowolnej granicy jest określona przez kategorię gazociągu na tym odcinku. Dziś ta normatywna wartość to:

 • 8-10 m dla gazociągu wysokiego ciśnienia;
 • 4 m dla gazociągu średniego ciśnienia oraz dla gazociągu głównego;
 • 2 m dla gazociągu niskiego ciśnienia.

Normy te uwzględniają znaczenie obiektów, warunki układania rur, ciśnienie gazu i kilka innych czynników. Jednocześnie wartości normatywne nie powinny być sprzeczne z wymaganiami SNiP zatwierdzonymi przez federalne departamenty urbanistyczne i budowlane.

Strefy chronione gazociągów

W strefach bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami układania gazociągów, zabrania się:

 • prace przy przebudowie i demontażu obiektów strażniczych wraz z zlokalizowanymi na nich gazociągami bez uprzedniego uzgodnienia z operatorem;
 • budowa budynków i budowli dowolnego rodzaju i przeznaczenia;
 • niszczenie znaków referencyjnych i tablic informacyjnych związanych z gazociągiem;
 • organizacja składowisk odpadów domowych, a także chemii przemysłowej;
 • budowa ogrodzeń uniemożliwiających dostęp personelowi serwisowemu;
 • rozpalanie otwartego ognia i umieszczanie źródeł ognia;
 • uprawa głębsza niż 30 cm;
 • nieautoryzowane podłączenie do sieci dystrybucyjnych.

Zatwierdzenie granic stref chronionych nie wymaga uzgodnienia z właścicielami działek wchodzących w te strefy. Wynikające z tego obciążenia również nie są uzgadniane. To prawda, że ​​dotyczy to tylko istniejących gazociągów. Przy budowie nowych sieci takie aprobaty są niezbędne.

Wszelkie prace na obszarach chronionych wykonywane są za zgodą firmy obsługującej. W tym celu przedstawiciele tej organizacji są zapraszani do miejsca pracy co najmniej 3 dni robocze przed oczekiwanym rozpoczęciem działań.

Ponadto istnieją specjalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa otwartej komunikacji. W trakcie pracy wymagania te muszą być ściśle przestrzegane. Ponadto personel musi zapewnić bezpieczny przejazd pojazdów specjalnych i przejście ludzi.

Wymagania dotyczące układania gazociągu w osadach: głębokość i zasady układania rurociągu naziemnego i podziemnego

Gaz sprawia, że ​​nasze życie jest wygodne i wygodne. Ale jego niewłaściwa konsumpcja jest obarczona niebezpieczeństwem, prawda? Jednak negatywnych konsekwencji można łatwo uniknąć. Dlaczego początkowo musisz spełnić wymagania dotyczące układania gazociągu, a także nie zapomnieć o środkach bezpieczeństwa.

Co wziąć pod uwagę przy układaniu gazociągu?

Układanie dowolnego gazociągu rozpoczyna się wraz z pojawieniem się szeregu obowiązków inicjatora. Musi więc zorganizować pracę w taki sposób, aby podczas budowy i eksploatacji systemu transportu „niebieskiego” paliwa było ono bezpieczne dla ludzi, ich mienia, zwierząt i środowiska. Powinieneś także przestrzegać zasad kontrolowania zużycia gazu.

Odpowiedzialność w przypadku naruszenia wymagań

Jeśli zignorujesz wymagania regulacyjne, dana osoba stanie się gwałcicielem i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie ukarana za swoje działania. Na przykład uzyskaj mandat za nieautoryzowane podłączenie do gazociągu.

Nie dołączyłeś? Aby jednak podlegać sankcjom za ten czyn, nie trzeba zderzyć się z rurą, wystarczy prowadzić nieprawidłową ewidencję zużycia energii.

Ułożenie gazociągu i jego przebudowa to odpowiedzialne procedury. Od ich wyniku zależy bowiem nie tylko komfort życia, ale i bezpieczeństwo.

Oznacza to, że wystarczy przypadkowo złamać, uszkodzić licznik lub nawet uszczelkę na nim. I zgodnie z Art. 7.19 Kodeks wykroczeń administracyjnych za takie przestępstwo będzie musiał przenieść do budżetu znaczne 10-30 tysięcy rubli. Ale jeszcze bardziej surowe środki wpływu są przewidziane w kodeksie karnym. Więc jest to Art. 215.3 mówi, że za nieautoryzowane działania kwota grzywny może wynosić 80-400 tysięcy rubli. A jeśli czyny spowodowały wypadek, wykonawca pracy może zostać uwięziony na imponujący okres (do 8 lat).

Mówiliśmy więcej o karach gazowych w tym materiale.

Jak widać, państwo poważnie traktuje działalność w zakresie układania gazociągu. W związku z tym przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odpowiednie zezwolenia. A samą uszczelkę należy powierzyć firmie ze specjalną licencją. Specjaliści będą odpowiedzialni za kompletność i jakość układania rur, co pomoże potencjalnemu konsumentowi uniknąć kłopotów.

READ
Kabel do ogrzewania rury gazowej: wskazówki dotyczące wyboru metod instalacji

Ramy regulacyjne profilu

Głównym dokumentem regulującym tworzenie systemów do transportu nośników energii jest SP 62.13330.2011. Ten zestaw reguł jest aktualną wersją żądanego SNiP 42-01-2002. Oba dokumenty noszą nazwę „Systemy dystrybucji gazu”.

Budowę wszelkich nowoczesnych gazociągów regulują dziesiątki regulaminów. Obecne wydanie Kodeksu Przepisów ma na celu usystematyzowanie wymagań, które Systemy dystrybucji gazu

Ponadto niezbędne wymagania zawarte są w:

 • GOST 27751-88;
 • SNiP 2.01.07-85.

Każdy z powyższych dokumentów określa charakterystykę niezawodności, stany graniczne, wartości projektowe obciążeń. Ta informacja jest przydatna, jeśli musisz określić grubość ścianek rurociągów lub obliczyć wytrzymałość podpór.

Sposób radzenia sobie z korozją spowodowaną agresywnością gleb lub prądami błądzącymi określono w GOST 9.602-2005. Jeśli rury zostaną ułożone nad ziemią, należy zapoznać się z wymaganiami SNiP 2.03.11-85. Opisuje, jak właściwie zabezpieczyć konstrukcję gazociągu przed korozją.

Cechy wyboru rodzaju gazociągu

Przed budową autostrady należy wybrać najlepszą opcję odpowiednią do określonych warunków i zapoznać się z zasadami jej układania. Ponieważ wszystko to wpływa na koszty finansowe, wydajność i koszty pracy.

Ponieważ przede wszystkim gazociąg musi być niezawodny, przy wyborze opcji należy wziąć pod uwagę takie punkty, jak:

 • korozyjne działanie gleb;
 • gęstość zabudowy;
 • obecność prądów błądzących;
 • cechy terenu;
 • rodzaj nawierzchni drogi, jeśli gazociąg będzie ją przecinał;
 • szerokość wejścia;
 • obecność barier wodnych i wiele innych.

Ponadto konieczne jest określenie rodzaju gazu, który będzie dostarczany. A także jego ilość – objętości powinny wystarczyć na zaspokojenie potrzeb wszystkich konsumentów.

Aby uniknąć związanego z tym ryzyka, a także niepotrzebnych wydatków finansowych, układanie dowolnego gazociągu należy rozpocząć od specjalnych obliczeń, których wynikiem będzie stworzenie projektu

Należy również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dostaw. W związku z tym należy pamiętać, że gazociąg pierścieniowy jest korzystniejszy niż gazociąg ślepy lub mieszany. Na przykład, jeśli gaz jest dostarczany do tak zwanego odbiorcy niepodłączonego, należy wybrać określoną opcję.

Wszystkich wymienionych powyżej punktów nie można pominąć – każdy z nich jest wskazany w dokumentach regulujących kwestie związane z układaniem gazociągów. Pośród których SP 62.13330.2011 i innych.

Nie możemy również zapominać, że budowa, modernizacja wszelkich gazociągów musi być prowadzona zgodnie z schematy dostaw gazu . Które są opracowywane na różnych poziomach – od federalnego po regionalny.

Dlatego przed rozpoczęciem projektowania właściciel budynku, lokal musi:

 • uzyskać pozwolenie na zgazowanie w mieście, powiatowym wydziale architektoniczno-projektowym;
 • wystąpić pisemnie do lokalnego gorgazu (raygazu) w celu uzyskania tzw. przydziału technicznego, czyli kompletu informacji niezbędnych do budowy gazociągu.

I dopiero potem można przystąpić do projektowania. Co kończy się umową w Gorgaz (Reigaz).

Dopiero potem będzie można rozpocząć układanie gazociągu. Które z gotowości powinny zapewnić konsumentom paliwo w wymaganej ilości i być bezpieczne.

W następnej publikacji opisaliśmy subtelności układania gazociągu do prywatnego domu.

Miejsce ułożenia gazociągu musi być ogrodzone i oznakowane specjalnymi znakami. Co więcej, ta zasada ma zastosowanie we wszystkich przypadkach. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Układanie autostrady we wsi

Obecnie istnieją dwa sposoby na zaopatrzenie budynku (mieszkalnego, przemysłowego, dowolnego innego) znajdującego się w mieście, wsi lub wiosce letniskowej „niebieskim” paliwem: pod ziemią (wymagane w miastach) lub podniesiony gazociąg (najczęściej używany w małych miejscowościach).

Ułożenie gazociągu w jakiejkolwiek osadzie najczęściej narusza interesy wielu stron. Na przykład prace mogą być prowadzone na działkach, które mogą należeć do różnych osób, organizacji lub państwa. Dlatego przede wszystkim konieczne jest uzyskanie na piśmie odpowiedniej zgody wszystkich wymienionych zainteresowanych stron.

Pierwszy rodzaj systemów transportu nośników energii jest tradycyjnie uważany za droższy. Jednak coraz większą popularność zyskują wiercenia poziome, co sprawia, że ​​budowa podziemnych gazociągów staje się bardziej przystępna cenowo.

Układanie ich naziemnych odpowiedników jest niezbędne, jeśli nie ma pozwolenia na wykonywanie pracy na działkach innych osób oraz w wielu innych przypadkach.

Metoda nr 1 – zasady budowy sieci podziemnych

Chociaż stworzenie takiego systemu jest drogie, w niektórych przypadkach jego użycie jest obowiązkowe. Na przykład dzieje się tak, jeśli w pobliżu miejsca układania znajdują się linie przesyłowe wysokiego napięcia. Lub gdy musisz przejść przez ulicę (drogę, kolej).

Głębokość budowanego podziemnego gazociągu jest wskazana w ww. wspólnym przedsięwzięciu. Gdzie jest napisane, że odległość od rury lub obudowy ochronnej do powierzchni powinna być? nie mniej niż 80 cm .

Oznacza to, że określona wartość jest istotna tylko w przypadkach, gdy to samo jest głębokość zamrażania dla określonego regionu. Oznacza to, że jeśli jest większy niż 80 cm (na przykład jest równy metrowi), układanie powinno nastąpić na głębokości co najmniej 100 cm.

READ
Naprawa kuchenki gazowej „zrób to sam”: typowe usterki i sposoby ich naprawy © Geostart

Podziemny gazociąg to pracochłonny, a przez to kosztowny sposób układania. Ale w ciasnych warunkach osady nadal pozostaje główną opcją zgazowania

A także przygotowując się do układania, należy wziąć pod uwagę następujące cechy:

Dopuszcza się krzyżowanie istniejących podziemnych gazociągów z dowolną inną komunikacją inżynieryjną. Ale jednocześnie konieczne jest utrzymanie ustalonej odległości pionowej.

Które na skrzyżowaniu powinno być:

 • co najmniej pół metra w przypadku kabli elektrycznych wszelkie zbrojone kable telefoniczne;
 • Miernik 1 w przypadku kabli elektrycznych wypełnionych olejem, których napięcie mieści się w zakresie 110-220 kilowoltów;
 • od 20 cm – do wodociągów, kanalizacji, kanalizacji, nieopancerzonych kabli telefonicznych, kanałów sieci ciepłowniczej.

Odległość między przewodami elektrycznymi a innymi mediami można zmniejszyć, jeśli są one ułożone w obudowie ochronnej. Którego końce znajdują się nie mniej niż metr po obu stronach skrzyżowanego rurociągu.

Ale nadal nie powinno być mniej niż 20 cm między gazociągiem a inną komunikacją, z którą następuje skrzyżowanie.

Dziś coraz bardziej popularna staje się bezwykopowa metoda układania gazociągów. Który jest wykonywany za pomocą poziomego wiercenia kierunkowego. Zmniejsza koszty pracy 2-3 razy. Ponadto wiercenie poziome pozwala uniknąć uszkodzeń asfaltu drogowego, terenów zielonych

Jeżeli na drodze rury z gazem znajdują się kolektory, kanały grzewcze, jakiekolwiek tunele, a przejście zostanie wykonane nad lub pod nimi, należy wykonać układanie dowolnego rodzaju gazociągu w walizce . Ponadto wymagana będzie dodatkowa kontrola spoin.

W takim przypadku osłoną ochronną powinna być rura, której odległość od wewnętrznej powierzchni do najbliższego punktu na powierzchni rury z gazem nie powinna być mniejsza niż 50 mm. Oznacza to, że średnica określonego urządzenia musi przekraczać ten sam parametr gazociągu o nie mniej niż 100 mm. A na przejściu ścian zewnętrznych budynków różnica może wynosić 200 mm. W takim przypadku pustka między obudową a rurą gazociągu jest wypełniona bitumem.

Obudowa służy do ochrony rury gazowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozją, zarówno w wyniku narażenia na agresywne gleby, jak i przed prądami błądzącymi. Dlatego te urządzenia są poszukiwane, aw niektórych przypadkach ich użycie jest obowiązkowe. Na przykład podczas przekraczania gazociągu z jakąkolwiek komunikacją inżynieryjną.

Zdjęcie przedstawia urządzenie zwane obudową. W tym przypadku jest wykonana z materiałów kompozytowych i składa się z 2 części (żółtych), ale zgodnie z tradycją często stosuje się rury stalowe.

Należy również pamiętać, że wszelkie zawory odcinające, a także kolektory kondensatu, muszą być umieszczone nie bliżej niż 2 m od skrzyżowania gazociągu z mediami.

Dopuszcza się układanie dwóch różnych gazociągów w osiedlach z umieszczeniem ich w jednym wykopie. I można je umieścić: blisko lub jeden na drugim . Jednocześnie nie jest wskazana dokładna odległość między rurami, ale istniejący prześwit powinien umożliwiać wykonanie wszystkich niezbędnych prac, na przykład demontażu, instalacji i innych.

Zdjęcie przedstawia zasadę i możliwości wiercenia kierunkowego w poziomie. Co przeniosło jakość układania podziemnych gazociągów na nowy poziom

Zabronione jest układanie podziemnych gazociągów w kanałach, tunelach, kolektorach. Ale jest wyjątek – gleby wiecznej zmarzliny. Dla nich dopuszcza się układanie rur pod drogami (drogi, linie kolejowe), w których ciśnienie nie będzie wyższe niż 0,6 MPa. Miejsca wejść/wyjść rur z gruntu należy zamknąć w skrzynkach.

Metoda nr 2 – subtelności układania rur nad ziemią

W przypadku układania naziemnego nośnik energii jest transportowany rurami umieszczonymi nad powierzchnią gruntu. Mianowicie na wysokość do 2,2 m .

Do czego są używane:

 • wsporniki i wyłącznie z materiałów niepalnych;
 • konstrukcje budowlane różnych budynków i budowli.

Ponadto jako podpory do układania gazociągów mogą być stosowane kolumny, cokoły, wiadukty, ściany budynków przemysłowych i innych oraz inne konstrukcje.

Gazociągi naziemne służą do obniżenia kosztów prac instalacyjnych. A także w trudnych warunkach, konieczność przechodzenia przez jezdnię, inne przeszkody. Lub, gdy sąsiad nie wyraził zgody na ułożenie podziemnego gazociągu przez jego teren

Profilowe wspólne przedsięwzięcie reguluje kwestię, na jakich budynkach można umieścić gazociągi i pod jakim ciśnieniem roboczym.

Tak więc mówi, że:

 • rury do transportu gazu, których ciśnienie nie przekracza 0,005 MPa, są umieszczane na konstrukcjach nieruchomości mieszkalnych, administracyjnych, a także domowych (nieprzemysłowych);
 • na ścianach i dachach budynków przemysłowych, a także kotłowni o 1 i 2 stopniu odporności ogniowej, a także związanych z klasa zagrożenia pożarowego C0 możliwe jest umieszczenie gazociągów o ciśnieniu gazu 1,2 MPa;
 • na ścianach większości innych budynków dopuszcza się układanie gazociągów o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 0,3 MPa.
READ
Palnik gazowy nie działa

Naziemne układanie jakiegokolwiek gazociągu tranzytowego na konstrukcji budynków administracyjnych, użyteczności publicznej, gospodarczych (związanych z nieprzemysłowymi) jest zabronione.

Gazociągi naziemne, ze względu na swoją prostotę konstrukcyjną, są najbardziej poszukiwane w małych osiedlach, gdzie służą do zgazowania domów prywatnych.

Dopuszcza się umieszczenie jednego rurociągu przeznaczonego do transportu gazu do innych odbiorców na ścianach budynku mieszkalnego. Zasada ta dotyczy tylko gazociągów niskiego ciśnienia. Jednocześnie jego średnica nie powinna przekraczać umiarkowanych 100 mm, a odległość od dachu powinna być mniejsza niż 20 cm.

Dopuszcza się układanie gazociągów naziemnych na mostach wykonanych z materiałów niepalnych.

Dozwolone jest stosowanie do transportu nośników energii systemy mieszane . Oznacza to, że część gazociągu może znajdować się w wykopie, a jeśli to konieczne, ominąć barierę, rury są wyjmowane z ziemi i umieszczane na podporach. Jeśli musisz przejść przez ulicę, rury są ponownie zakopane w ziemi.

Zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z budową podziemnych i naziemnych gazociągów.

Jakie rury można zastosować?

Nowoczesne gazociągi mogą być wykonane z różnych materiałów, ale tylko dwa z nich są poszukiwane: stal, polietylen. Ponadto w wielokrotnie wspominanym wspólnym przedsięwzięciu zaleca się preferowanie rur z tego drugiego rodzaju materiału.

Na zdjęciu rury stalowe. Do niedawna były najbardziej poszukiwane, ale dziś są aktywnie zastępowane przez bardziej wydajne, niezawodne i bezpieczne odpowiedniki z polietylenu.

Powodem zapotrzebowania na rury z polietylenu jest to, że nie mają na nie wpływu prądy błądzące i są bardziej odporne na korozję. Dzięki temu zachowują swoje właściwości użytkowe przez cały okres eksploatacji.

Te cechy są ważne – obniżają koszty eksploatacji i sprawiają, że gazociąg jest bezpieczniejszy.

Ochrona rur stalowych przed korozją. Wszystkie te warstwy znacznie wydłużają żywotność, ale powodują, że uszczelka jest droższa i bardziej pracochłonna. Zwłaszcza w porównaniu z produktami z rur polimerowych

Dla porównania, rury stalowe, zgodnie z wymaganiami wspólnego przedsiębiorstwa profilowego, muszą być zabezpieczone przed:

 • korozja pod ziemią (gleba, gleba) – przepis ten dotyczy wszystkich podziemnych gazociągów;
 • korozja spowodowana tzw. prądami błądzącymi – ta zasada dotyczy podziemnych gazociągów;
 • korozja atmosferyczna – wymóg dotyczy gazociągów naziemnych.

Zabezpieczenie rur i innych elementów wykonanych ze stali jest procedurą obowiązkową.

Jest to określone w SP 62.13330.2011 który prowadzi do:

 • GOST 9.602-2005 , który określa wymagania dotyczące kontroli korozji w przypadku podziemnych gazociągów.
 • SNiP 2.03.11-85 – Niniejszy dokument określa zasady ochrony naziemnych rurociągów stalowych.

Każdy z tych dokumentów powtarza wymóg, że środki zapobiegające korozji są obowiązkowe.

Rury polietylenowe (polimerowe) są wygodne we wszystkim, począwszy od transportu. A co najważniejsze, są neutralne na działanie agresywnych gleb i prądów błądzących, które są najczęstszymi przyczynami skrócenia żywotności ich stalowych odpowiedników. Dlatego zaleca się ich stosowanie nawet w krajowych dokumentach profilowych.

Tak w GOST 9.602. 2005 napisano, że układanie rur stalowych dowolnego gazociągu jest niemożliwe, jeśli nie są pokryte warstwą ochronną, która służy do tworzenia:

 • mastyksy bitumiczne;
 • mastyksy węglowe;
 • materiały w rolkach polimerowych;
 • powłoka polietylenowa.

Służy do ochrony przed prądami błądzącymi polaryzacja katodowa . Musi być zakończona nie później niż 1 miesiąc od momentu ułożenia stalowego elementu konstrukcyjnego w wykopie.

W przypadku gazociągów naziemnych kontrolę korozji należy rozpocząć już na etapie projektowania. Tak w SNiP 2.03.11-85 mówi się, że nawet konstrukcja podpór powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby ograniczyć wpływ wilgoci, jej akumulację. Konieczne jest również wykluczenie akumulacji i stagnacji agresywnych gazów.

A bez tego wszystkiego gazociąg nie będzie mógł działać. Oznacza to, że ochrona przed korozją jest nie mniej ważnym elementem w tworzeniu gazociągu niż głębokość wykopów dla gazociągu podczas układania rury w prywatnym domu lub innym budynku.

Zgazowanie budynków osiedla czy naprawa istniejącego gazociągu uczyni życie bardziej komfortowym i bezpiecznym. Ale taki wynik można osiągnąć tylko w przypadkach, gdy cała praca (projektowanie, dobór komponentów, układanie, przecięcie z inną komunikacją i inne) jest wykonywana poprawnie. Oznacza to, że biorąc pod uwagę wymagania odpowiednich dokumentów z wytycznymi. W przeciwnym razie możesz spodziewać się kłopotów, w tym sankcji ze strony usług gazowych.

Czy chciałbyś uzupełnić powyższy materiał o przydatne informacje? A może masz jeszcze pytania dotyczące zgazowania osad? Zapytaj ich w dyskusji nad tą publikacją – nasi eksperci i inni odwiedzający witrynę postarają się Ci pomóc.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: